Historisk arkiv

Vil motarbeide antifeminisme og høyreekstremisme

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

25 nordiske eksperter har tatt for seg antifeminisme og fremmedfiendtlighet, og i en ny rapport foreslår de ti tiltak for å bekjempe disse kreftene. Rapporten ble overlevert av Reform – ressurssenter for menn til statssekretær i BLD Ahmad Ghanizadeh.

- Tiltakene vi anbefaler skal motvirke antifeministisk vold, voldstrusler og trakassering. Antifeminisme er ikke et isolert fenomen, den finnes både innen rasistiske og islamofobe miljøer, og innen radikal islam, sier Are Saastad, daglig leder i Reform – ressurssenter for menn.

 -  Jeg er veldig glad for den rapporten vi har fått i dag, som dokumenterer sentral ekspertise på feltet. Jeg ser frem til å lese de rådene som kommer frem i rapporten, sier statssekretær Ahmad Ghanizadeh.

Rapporten beskriver hvordan antifeministisk ideologi ser den hvite heterofile mannens særstilling som truet. Antifeminisme betrakter kvinner, homo- og bifile menn og mennesker med en annen etnisk og kulturell bakgrunn som minoriteter, som de må hindre fra å ta del i eller overta det de anser som den heterofile hvite mannens privilegier. Samfunn som styres av eller til fordel for minoritetene anses som svake og sårbare for ekstern overtakelse.

 - Jeg vil at vi møter antifeminismen med debatt. Jeg vil lytte, men jeg vil også si tydelig i fra om hva jeg mener er sentrale verdier for det norske samfunnet å bygge videre på, sier Ghanizadeh.

Rapporten peker også på hvilke maskulinitetsidealer og kvinnesyn som finnes innen ekstreme ideologier, og diskuterer forholdet mellom antifeminisme og andre former for motstand mot det likestilte og inkluderende samfunn, som fremmedfiendtlighet, islamofobi og høyreekstremisme.

Blant tiltakene som ekspertene foreslår er at anti-feministisk trakassering og hatefulle ytringer på bakgrunn av kjønn på internett skal gjøres straffbart.

 Blant de 25 ekspertene er den svenske forskeren Mattias Gardell, avdelingsleder i danske PST, Anja Dalgaard-Nielsen, ekstremismeekspert på Antirasistisk Senter, Shoaib Sultan, forfatter og ledende svensk feminist Maria Sveland og Cora Alexa Døving fra Holocaustsenteret i Norge.

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) fremmet i desember 2012 et forslag (Prop. 53 L (2012-2013) om endringer i definisjonen av hva som regnes som det offentlige rom, i straffeloven.

Per i dag har likestillingsloven både et generelt forbud mot diskriminering og et eget forbud mot trakassering på grunn av kjønn og seksuell trakassering både i og utenfor arbeidslivet. De er begge er relevante i denne sammenhengen, da de omfatter antifeministisk trakassering og hatefulle ytringer på grunnlag av kjønn. Justis- og beredskapsdepartementets forslag har til hensikt å gjøre det mulig å straffeforfølge ytringer (herunder hatefulle ytringer) i det offentlige rom uavhengig av hvilket medium som er brukt til å spre ytringer, også ytringer som spres på Internett.

Les rapporten om antifeminisme og høyreekstremisme