Historisk arkiv

Trygge grenser for barn i barnevernsinstitusjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen har sendt ut forslag til revidert forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barnevernsinstitusjon på høring. Målet er å sørge for at regelverket ivaretar barnets behov for trygghet og beskyttelse.

- Barn på barnevernsinstitusjoner har ekstra stort behov for god omsorg og trygge grenser. Samtidig står institusjonene overfor mer komplekse utfordringer enn før. Vi må utvikle regelverket slik at det imøtekommer barnas behov. Derfor har vi sendt ut et forslag til revidering på høring, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminiseter Audun Lysbakken.

Forslaget til revidert forskrift skal tydeliggjøre den adgangen til tvang som allerede finnes. De viktigste forslagene til endringer er:
 
- Adgang til å foreta ransaking når institusjonen har mistanke om at et barn oppbevarer tyvegods, skadelige medikamenter eller brukerutstyr.
- Bestemmelsen om begrensninger i retten til telefonkontakt og lignende utvides til å gjelde alle elektroniske kommunikasjonsmidler.
- Anledning til å fastsette begrensninger i atferdsplasserte ungdoms adgang til å bevege seg fritt innenfor institusjonen.

Forholdet mellom barns rettigheter og bruk av tvang er et grunnleggende tema i barnevernet. Det er viktig at dette temaet løftes frem i det offentlige ordskiftet

- Regjeringen ønsker med forslaget å ta opp problemstillingen om hvor grensen går mellom tvang som er nødvendig for å beskytte barnet, og tvang som krenker barnets integritet. Når forskriften nå sendes ut på høring er det avgjørende at flest mulig uttaler seg. Tilbakemeldingene er viktige for departementets arbeid med barns rettigheter og omsorg på insitusjon, understreker Lysbakken.

Her finner du høringsnotatet og forslag til revidert forskrift.