Forslag til revidert forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.11.2010

Vår ref.: 201003502-/LFO

Last ned høringsbrevet i pdf-versjon her

 

Høringsbrev - forslag til revidert forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til revidert forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften). Høringsnotatet følger vedlagt.

Barnevernloven § 5-9 omhandler rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon. Nærmere presiseringer er fastsatt i rettighetsforskriften. Forskriften inneholder bestemmelser som ivaretar den enkelte beboers personlige integritet og rettsikkerhet under institusjonsoppholdet. Videre inneholder den bestemmelser om hvilke tvangstiltak institusjonen kan benytte overfor beboerne.

Menneskerettighetene, herunder Den europeiske menneskerettskonvensjon og FNs barnekonvensjon, gir rettigheter til barn plassert på institusjon og setter rammer for bruk av tvang. Barnevernloven og forskriftene til loven er basert på dette.

Departementet har gjennom flere år mottatt innspill fra ulike aktører angående rettighetsforskriften. Disse innspill har vært en viktig del av underlaget for arbeidet. Vi er kjent med at barn som plasseres på barneverninstitusjoner både har større og mer omfattende atferdsproblemer og rusproblemer enn tidligere. I tillegg byr den samfunnsmessige utviklingen på nye utfordringer i å begrense ungdommers kontakt med nettverk som kan fremme negativ utvikling.

Med bakgrunn i ovenstående har departementet gjennomgått rettighetsforskriften med sikte på mulige forbedringer og presiseringer. Departementet foreslår i høringsnotatet ikke i særlig grad å utvide adgangen til å bruke tvang, da det etter vår oppfatning allerede finnes hjemler som dekker de aktuelle situasjoner. Vi har imidlertid sett et klart behov for å tydeliggjøre den adgangen til bruk av tvang som allerede følger av gjeldende rett. En sentral del av høringsnotatet tar derfor sikte på å definere hvor grensen går mellom beboerens rett til personlig integritet og de ansattes adgang til å sette inn tiltak som begrenser denne retten. I den forbindelse søker vi å redegjøre hva som ligger i institusjonens ansvar for å gi beboerne forsvarlig omsorg. Det har vært viktig å drøfte hvilke begrensninger som kan settes ut fra omsorgsansvaret, i motsetning til de mer inngripende tvangstiltak som krever en særskilt hjemmel i forskriften.

I tillegg til å presisere gjeldende rett har vi foreslått noen materielle endringer. Vi har blant annet forslag om å utvide bestemmelsen om begrensninger i retten til telefonkontakt og lignende til å gjelde alle elektroniske kommunikasjonsmidler. Vi foreslår også å fjerne dagens adgang til å nekte beboerne å ta med seg mobiltelefon, samtidig som vi presiserer adgangen til å inndra elektroniske kommunikasjonsmidler som brukes i strid med fastsatte begrensninger.

Videre foreslår departementet å utvide bestemmelsen som gjelder bevegelsesbegrensninger for atferdsplasserte, slik at det også kan fastsettes begrensninger i adgangen til å bevege seg fritt innenfor institusjonen, dersom det er nødvendig ut fra formålet med plasseringen.

Når det gjelder urinprøver har departementet et forslag om at alle beboere, uavhengig av plasseringsgrunnlag, skal få mulighet til å samtykke til urinprøvetaking.

Vi forslår også å utvide adgangen til å foreta kroppsvisitasjon og ransaking til å gjelde når institusjonen har begrunnet mistanke om at beboer oppbevarer tyvegods, skadelige medikamenter og brukerutstyr.

Redegjørelsen, presiseringen og forslagene innebærer viktige verdivalg, og temaet rettigheter og bruk av tvang i barneverninstitusjoner byr på mange vanskelige problemstillinger og avveininger. Høringsinstansenes tilbakemeldinger vil derfor være svært viktige for departementets oppfølging av høringsnotatet. Vi ber om høringsinstansens syn på de presiseringer og endringer vi har foreslått i høringsnotatet.
 
Høringsfristen er 15. november 2010.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Høringsinstansene bes selv å forelegge forslaget for eventuelle etater, organer og relevante aktører.

Høringsuttalelsene sendes til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Barne- og ungdomsavdelingen, postboks 8036 Dep., 0030 OSLO.

Høringsnotatet er også å finne på departementets hjemmeside på www.regjeringen.no, under overskriften Dokumenter og underoverskriften Høringer.


Med hilsen


Tone G. Smith (e.f.)
   
                                                                   Mette K. Solum
 

Last ned liste over høringsinstanser i pdf-versjon her

 

Høringsinstanser – revidering av rettighetsforskriften

Arbeidsdepartementet
Finansdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Utenriksdepartementet


Akademikerne
Aksjonsgruppa for barns rett til samvær med foreldre og besteforeldre
Aleneforeldreforeningen
Antirasistisk senter
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barneombudet
Barnejuridisk Forum
Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge
Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Barnevernets uviklingssenter i Nord-Norge
Barneverninstitusjonenes Samarbeidsforum
Datatilsynet
Den norsk Lægeforening
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Den norske tannlegeforening
Domstolsadministrasjonen
Fagforbundet
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge
Fellesorganisasjonen (FO)
Flerfaglig fellesorganisasjon
Foreldre- og barntiltak i Norge v/Nora Brataas ” Vilde”
Foreningen for partnerskapsbarn
Foreningen 2 foreldre
Forum for Barnekonvensjonen
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkesmennene
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Helseansattes yrkesforbund
Helsedirektoratet
Helseregionene (5)
Helsetilsynet i fylkene
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Juridisk Rådgivning for kvinner
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Tromsø
Kirkens bymisjon
Kirkens Familievern
Kommunene
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kontaktutvalget for innvandrere og norske myndigheter
Koordineringsutvalget for psykiatriske ungdomsteam
Landets distriktspsykiatriske sentra
Landets pasientombud
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsorganisasjonen (LO)
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for folkehelsen
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Norges forskningsråd
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Røde Kors
Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
Norsk Barnevernsamband
Norsk Folkehjelp
Norsk Fosterhjemsforening
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk helse- og sosiallederlag
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk Kommuneforbund
Norsk Lærerlag
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk Pasientforening
Norsk Psykologforening
Norsk senter for barneforskning (NOSEB)
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk sykepleierforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjonen for foreldre/ barntiltak
Organisasjonen for Private Barneverntiltak (OPB)
Politidirektoratet
PRESS - Redd Barna Ungdom
Redd Barna
Redd Barnas Rettighetssenter
Regionale ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging
Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri
Regjeringsadvokaten
Ressurssenter for Pakistanske Barn
Rettspolitisk forening
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforum for Norske kollektiv
Sametinget
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
Sivilombudsmannen
Statens helsetilsyn
Statens råd for funksjonshemmede
Stiftelsen Landsforeningen Rettferd for taperne
Sysselmannen på Svalbard
UNICEF-komiteen i Norge
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppens Hovedorganisasjon (UHO)
Voksne for Barn
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

Til toppen