Historisk arkiv

Nettportal for informasjon om finansielle tjenester

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

I statsbudsjettet for 2007 er det bevilget 6 millioner kroner til å etablere en nettportal med informasjon til privatkunder om finansielle tjenester.

Nettportal for informasjon om finansielle tjenester

I statsbudsjettet for 2007 er det bevilget 6 millioner kroner til å etablere en nettportal med informasjon til privatkunder om finansielle tjenester. Portalen skal omfatte både dagligbank-tjenester, lån, spareprodukter og forsikring, og skal inneholde produktinformasjon – både priser og annen informasjon - som vil gjøre det lettere for kundene å orientere seg og å sammenligne tilbud.

Portalen skal inneholde mer omfattende informasjon enn de prisoversikter som allerede finnes, for eksempel for boliglån eller bankinnskudd. Siktemålet er både å legge til rette for forbrukerne, og samtidig å stimulere konkurransen mellom finansinstitusjonene.

Tiltaket bygger på et forslag som er fremmet i fellesskap av hhv Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Kredittilsynet, og som var ute på høring høsten 2006. Det er Barne- og likestillingsdepartementet som vil følge opp saken, i samarbeid med Finansdepartementet, de tre forslagsstillerne, og finansnæringens organisasjoner. Målet er at en første versjon av ” finansportalen.no” skal være oppe på nettet i løpet av 2007

Om forslaget – lenke til Kredittilsynets nettsider:

http://www.kredittilsynet.no/wbch3.exe?ce=16794

Lenke til høringssaken og -uttalelsene:

http://www.odin.dep.no/bld/norsk/dok/hoeringer/under_behandling/069031-430009/dok-bn.html