Høring - forslag om en nettbasert portal for informasjon om finansielle tjenester rettet mot privatkunder (Finansportalen)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2006

Vår ref.: 200602175

Iflg. liste

Deres ref

Vår ref

Dato

200602175-/ESKFOST

05.10.2006

Forslag om en nettbasert portal for informasjon om finansielle tjenester rettet mot privatkunder - høring

En arbeidsgruppe nedsatt i fellesskap av Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Kredittilsynet har utarbeidet rapporten ”Finansportalen.no – bedre informasjon til forbrukerne. Beslutningsgrunnlag for videre utvikling”. De tre institusjonene oversendte rapporten til hhv Finansdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet i juni, med forslag om at staten bør ta ansvar for å opprettes en portal på nettet, ”Finansportalen”, med informasjon for privatkunder i finansmarkedene. Rapporten med tilhørende vedlegg følger vedlagt.

Det er besluttet at det vil bli foreslått bevilgning til opprettelse av en slik nettportal på statsbudsjettet for 2007, jfr. http://www.odin.dep.no/fin/norsk/aktuelt/taler/minister/006071-090541/dok-bn.html

Departementet ber med dette om kommentarer til rapporten. I lys av at det er foreslått midler til å opprette en informasjonsportal, er vi særlig interessert i synspunkter på:

- hvilke tjenester en portal bør omfatte (rapportens kap. 5), og

- spørsmålene som gjelder eierskap, organisering og driftsansvar (kap. 6).

Kommentarer må være departementet i hende innen 1. desember 2006.

Dette høringsbrevet og materialet det vises til, legges også ut på Internet, se http://www.odin.dep.no/bld, under ”dokumenter/høringer”. Her er også en rapport en arbeidsgruppe fra Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Kredittilsynet avga i 2004, http://www.odin.dep.no/bld, lagt ut.

Vi mottar gjerne uttalelse også fra andre enn adressatene på høringslisten.

Det bes om at høringsuttalelsene, i tillegg til å bli sendt i papirformat, også sendes på e-post til postmottak@bld.dep.no.

Med hilsen

Bodhild Fisknes (e.f.)

Erik Skaudal

Vedlegg:

Akademikerne
AksjeNorge/Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Alle departementene
Bankklagenemnda
Banklovkommisjonen
Datatilsynet
De selvstendige kommunale pensjonskasser (DSKP)
Den norske Revisorforening
Den Norske Aktuarforening
Dine Penger
Din Side A/S
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forsikringsklagekontoret
GjeldsofferAlliansen
Handelshøyskolen BI
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
NARF Norges Autoriserte Regnskapføreres Forening
Norges Bank
Norges Bedriftsforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norsk Investorforum
Norsk kommunikasjonsforening
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske informasjonsrådgivere (NIR)
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Norske Siviløkonomers Forening
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen