Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Adopsjon – til barnets beste

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Adopsjonsutvalget overleverte i dag torsdag 8. oktober NOU 2009: 21 Adopsjon – til barnets beste til statsråd Anniken Huitfeldt.


Adopsjonsutvalget overleverte i dag torsdag 8. oktober NOU 2009: 21 Adopsjon – til barnets beste til statsråd Anniken Huitfeldt.
 
Utvalget har utredet internasjonal og nasjonal adopsjon. Utvalget ble nedsatt i fjor, og advokat Harald Hove ledet utvalget. Utvalget foreslår blant annet at vedtak i adopsjonssaker fattes i 5 nye regionsråd innenfor Bufetat, mens Bufetat region overtar utredningsoppgaven fra kommunene. Utvalget mener også at alle rettskildene må gjennomgås, slik at bindende regler nedfelles i lovgivning. Utvalget foreslår økt satsning på kunnskap og kompetanse. Dette gjelder blant annet rådgivning til barn og foreldre etter adopsjon samt etablering av en adopsjonsportal i Bufetat.

Utvalget foreslår at søknad om adopsjon av ukjent barn behandles i tre faser. I første avgjøres om søker oppfyller objektive krav til alder, helse, vandel, bolig og økonomi. Andre fase består av obligatorisk adopsjonsforberedende kurs. I tredje fase utredes mer individuelle forhold som egnethet og motivasjon før endelig vedtak fattes.

I dag utredes adopsjonssaker i kommunene og i bydeler, dvs. 450 ulike administrasjoner. Regionalisering av utredningsoppgaven sikrer at utredning skjer på et kunnskapsbasert grunnlag. Det er lagt vekt på at stadig flere av de barna som frigis for internasjonal adopsjon har behov for spesiell støtte.

2000 personer er i dag godkjente som adoptivforeldre, mens bare ca 300 barn ble adoptert i 2008. Organisasjonene bruker mye ressurser på å forvalte køen av søkere og har lite ressurser til å utvikle samarbeid med nye land. Norge har kun 18 samarbeidsland, mens Danmark og Sverige har henholdsvis 26 og 36. Utvalget mener det er viktig å styrke adopsjonsorganisasjonenes arbeidsvilkår idet det er organisasjonene som utvikler nye samarbeidsland.

Det er tre gjennomgående premisser for utvalgets forslag:
• barneperspektivet
• kvalitet og kompetanse
• innenfor rammen av disse to hensyn: effektivitet og kortere saksbehandlingstid.

Vedtakene treffes i dag administrativt i Bufetat region, der hver adopsjonsenhet utgjør 1-3 personer, i hovedsak sosialfaglig ansatte. Utvalget mener at vedtak, særlig ved adopsjon av ukjent barn, bør treffes av regionråd bestående av psykolog, lege og jurist. Regionrådene knyttes til regionene i Bufetat. Det opprettes et Adopsjonsråd som skal ivareta klagebehandling og tilsynsoppgaver. På bakgrunn av disse forslagene foreslår vi å avvikle dagens Faglige utvalg. Men Adopsjonsrådet kan og oppfattes som et styrket Faglig utvalg. Bufetat region og Bufdir vil være sekretariatet for regionsråd og Adopsjonsrådet.

Utvalget foreslår at søkerne på søknadstidspunktet som hovedregel ikke skal være eldre enn 42 år. Søker vil da kunne være 45-47 år ved tildeling, noe som skyldes den lange ventetiden for adopsjon av små barn uten kjente støttebehov. Det foreslås unntak fra alderskravet ved flergangsadopsjon og adopsjon av eldre barn samt der det er aldersforskjell mellom ektefellene.

Faseinndelingen vil sikre effektivitet og kvalitet i saksbehandlingen. Adopsjonsforberedende kurs vil gi søkerne et bedre grunnlag for en bedre utredning i en fase 3 fram til endelig vurdering av godkjenning.

Dagens regelverk for adopsjon er for fragmentert og i altfor stor grad knyttet til rundskriv og instrukser fra departementet, og til praksis i Bufetat. Det må skje en gjennomgang av alle rettskildene slik at bindende regler nedfelles i lovgivning, dvs. lov eller forskrift. Utvalget mener at Norge på en bedre måte enn i dag bør følge opp kravene særlig i Haagkonvensjonen. Det er opp til opprinnelseslandene å bestemme hvilke land det er ønskelig å inngå adopsjonssamarbeid med. Opprinnelseslandene legger vekt på plant annet føradopsjons- og etter adopsjonstiltak. Utvalget mener at Norge må ta sikte på å bli et mer attraktivt samarbeidsland for opprinnelseslandene, noe utvalgets forslag tar sikte på.


Utvalget har også gjort en utredning av alle de ulike adopsjonssituasjonene som stebarnadopsjon, fosterbarnadopsjon og voksenadopsjon. Det fremmes en rekke forslag i forhold til disse adopsjonene.

Se tv-overføring av hele pressekonferansen her.

Les hele NOU-en her.

 foto av Hove som overrekker NOU-en til Huitfeldt
Utvalgsleder Harald Hove overrekker utredningen 
til Anniken Huitfeldt. Foto: Marit Skram-Lund.

 

Til toppen