Historisk arkiv

Nå skal kompetansen i barnevernet styrkes - Anbefaling om bedre barnevernsutdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt mottok i dag en ekspertutredning om fagutdanningene som er rettet mot arbeid i barnevernet. Ekspertutvalget har vært ledet av professor dr philos Edvard Befring ved Universitetet i Oslo, og utdanningene er sett i forhold til praksisfeltets kompetansebehov.

- Jeg satt i gang arbeidet fordi utfordringene i barnevernet er store. Dette stiller krav til høyt kompetente barnevernarbeidere. En god utdanning er svært viktig for å sikre at ansatte i barnevernet har tilstrekkelig kompetanse til å møte behovene i praksisfeltet. Jeg ser frem til å sette meg godt inn i utvalgets anbefalinger, og vil samarbeide med Kunnskapsdepartementet i det videre arbeidet, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.

- Forskning viser at barn, unge og familier som får hjelp av barnevernet er en særlig sårbar gruppe. Arbeidsfeltet er svært komplekst. Kvaliteten av hjelpe- og omsorgstiltakene og av det forebyggende arbeidet, er av stor betydning både for enkeltmenneskers liv og for samfunnet. Her kreves det kompetanse både i form av menneskelig og faglig innsikt, sosiale ferdigheter og etiske holdninger. Derfor må det stilles målrettede krav til innholdet og opplegget av studier som skal kvalifisere for arbeid i barnevernet, sier professor Befring.

- 23 grunnutdanninger fordelt på 15 høgskoler og universiteter i Norge kvalifiserer til arbeid i barnevernet.. En kartlegging viser at disse har et svært varierende faglig innhold, og det utfordrer målet om et likeverdig barnevern, sier Befring videre.

- Utvalgets anbefalinger løfter barnevernets profesjonelle kompetanse til et akademisk nivå. Det må stilles større og mer forpliktende krav til innholdet i bachelorstudiet i barnevern. Turnustjeneste, autorisasjonsordning og krav til jevnlig etterutdanning bør gjennomføres. Mastergrad i barnevern bør utvikles, og doktorgrad bør tilbys, avslutter Befring.

Utvalgets medlemmer:

- professor dr philos Edvard Befring ved Universitetet i Oslo (leder)
- førsteamanuensis dr philos Turid Berg-Nielsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet,
- professor dr philos Tor-Johan Ekeland, Høgskulen i Volda,
- professor dr juris Trude Haugli, Universitetet i Tromsø,
- programansvarlig Inger Jacobsen, høgskolen i Sør-Trøndelag,
- rådgiver Olaf Jensen, Barne-, ungdoms- og familieetaten region Nord, høgskolelektor Inger Oterholm, Diakonhjemmet høgskole
- fagsjef Eva Thomsen, Helse- og velferdsetaten i Oslo kommune.


Kort oversikt over utvalgets anbefalinger:

NOU 2009:8 Kompetanseutvikling i barnevernet. Kvalifisering til arbeid i barnevernet gjennom praksisnær og forskningsbasert utdanning

Grunnutdanningene
• I grunnutdanningene må det sikres en felles innholdsdel gjennom 14 emneområder som studiene må tilby - det må stilles nasjonale krav og undervisningen må være forskningsbasert
• Studieopplegget må styrkes gjennom å høyne kvaliteten på undervisningen og styrke yrkesfaglige ferdigheter gjennom satsing på et gruppe- og kasusorientert studieopplegg og veiledet praksis

Mastergrad og doktorgrad i barnevern
• Det er behov for styrket kompetanse i barnevernfeltet
• Et viktig moment er å utvikle mastergradsutdanning og egne doktorgradstudier som er direkte  forankret til barnevernets problem- og arbeidsfelt

Turnus og autorisasjon
• Turnus i praksisfeltet etter fullført utdanning med tett veiledning 
• Innføring av en autorisasjons- og sertifiseringsordning, som vil bety en bekreftelse på at en har kompetanse i det feltet man skal virke i.
• Utvalget tilrår en ordning med resertifisering av autorisasjon, hvor det stilles krav om jevnlig faglig oppdatering og utvikling.

Krav om mastergrad
• For enkelte ansvars og arbeidsoppgaver i barnevernet må det stilles krav om gjennomført masterutdanning. Dette kan for eksempel gjelde for faglige lederstillinger i barneverntjenesten.  

Etter- og oppdateringsutdanning
• Etter- og oppdateringsutdanninger bør videreutvikles, og gjøres obligatorisk for resertifisering av autorisasjonen

Samordning av utdanningene
• Tilråding om å etablere et eget nasjonalt fagråd for barnevernfeltet, som blant annet kan få som ansvar å samordne utdanningene og bidra til kvalitetssikring av studieopplegg og studieinnhold
• Gjennomføre årlige seminarer for fagmiljøene

Rekruttering til studiene
• Innsatsen for å rekruttere flere menn og personer med minoritetsetnisk bakgrunn til studiene bør styrkes. Utdanningsstipend bør vurderes 
• Det bør utvikles en nasjonal strategi for underrepresenterte grupper bør vurderes
• Minimum 20 % av de som tilbys studieplass bør være menn.

Miljøarbeiderutdanning
• Alle som arbeider i barnevernfeltet bør ha formalkompetanse. Ved barneverninstitusjonene arbeider det i dag mange ufaglærte. Det bør derfor legges til rette for en miljøarbeiderutdanning på hel- og deltid.

Huitfeldt mottar NOU av Befring
Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt mottar rapporten om barnevernsutdanninen av professor Edvard Befring.
Foto: Marit Skram-Lund 


Huitfeldt og Befring
Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt og professor Edvard Befring.
Foto: Marit Skram-Lund