Historisk arkiv

Mer åpenhet rundt partifinanser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Regjeringen vil skjerpe kontrollen med at partiene gir korrekt informasjon om hvordan de finansieres og har derfor i dagens statsråd lagt fram forslag om endringer i partiloven. Forslagene er et resultat av anbefalinger fra GRECO (Group of States against Corruption), Europarådets verktøy mot korrupsjon.

- GRECO gjør en god og viktig jobb som det er viktig at de ulike land følger opp. Jeg er derfor glad for at vi nå så godt som er i mål med de anbefalinger organisasjonen har gitt Norge, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

Norske partier kan, hvis loven blir vedtatt, ikke lenger nøye seg med årlige rapporter om hvordan de skaffer sine inntekter. Nå må de også informere om hvilke utgifter de har og om sine eiendeler og gjeld. Denne regelendringen gjelder ikke kommunelag, fylkesungdoms­organisasjoner og fylkeslag med samlede inntekter under 12.000 kroner etter fradrag av offentlig støtte.

Det skal bli større åpenhet i forbindelse med bidrag under valgkampen med rapporteringsplikt for alle gaver på over 10.000 kroner. Giveren skal ikke kunne være anonym.

Revisor kan ikke være medlem av partiet og kan ikke engasjeres for mer enn åtte år. For å øke kontrollen med rapporteringen, vil Partilovnemnda, hvis det er mistanke om regelbrudd, kunne be om utfyllende regnskapsinformasjon.

Ved brudd på partiloven skal Partilovnemnda fortsatt kunne ta i bruk ulike administrative sanksjoner, men det foreslås også en bestemmelse om straff i form av bøter eller fengsel i inntil to år for vesentlige eller gjentatte brudd.