Historisk arkiv

Regjeringen etablerer nasjonalt pilegrimssenter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Regjeringen vil styrke pilegrimstradisjonen i Norge. Hovedelementet i satsingen blir et permanent, nasjonalt pilegrimssenter i Trondheim. I tillegg skal de regionale sentrene mellom Oslo og Trondheim videreføres for å stimulere til vandringer og økt aktivitet.

Regjeringen vil styrke pilegrimstradisjonen i Norge. Hovedelementet i satsingen blir et permanent, nasjonalt pilegrimssenter i Trondheim. I tillegg skal de regionale sentrene mellom Oslo og Trondheim videreføres for å stimulere til vandringer og økt aktivitet.

Satsingen, som er et spleiselag på godt over ti millioner kroner mellom Miljøvern­departementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet og Kulturdepartementet, har fire pilarer: miljø, næring, kirke og kultur.

- Denne satsing ivaretar mange gode formål noe jeg er svært glad for, sier kirkeminister Rigmor Aasrud. - Her bidrar vi både til å styrke kristen tro og tradisjon, noe som er viktig for folks identitet og tilhørighet, samtidig som vi stimulerer til fysisk aktivitet.

- Miljøverndepartementet har lenge vært engasjert i utviklingen av pilegrimsleden. Formidling av kultur- og naturverdier, og et aktivt friluftsliv er viktige elementer i pilegrimsarbeidet. Dette vil også være gode bidrag til verdiskaping langs leden, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Nærings- og handelsminister Trond Giske er opptatt av de næringslivsmessige konsekvenser:

- Pilegrimstradisjon kan være grunnlag for stor aktivitet innen reiselivsnæringen. Den vil kunne bidra til å utvikle næringsvirksomhet og et bærekraftig reiseliv langs pilegrimsledene, sier statsråden.

- Kunst- og kulturaktiviteter er viktig for den opplevelsen det gir å vandre i pilegrimers fotspor, sier kulturminister Hadia Tadjik. - Flere kulturinstitusjoner og enkeltaktører er allerede aktive i formidlingen av pilegrimstradisjonene, og bidrar til et mangfold av kulturaktiviteter langs ledene.

Nasjonalt pilegrimssenter i Trondheim skal knyttes til Riksantikvaren og finansieres med årlige bidrag fra de involverte departementer. Senteret skal ha et koordineringsansvar for de fem regionale pilegrimssentrene som ble organisert langs pilegrimsleden Oslo – Trondheim i 2010. I statsbudsjettet for 2013 er det satt av 10,5 millioner kroner til dette arbeidet. Fylkeskommunen vil fortsatt ha en viktig rolle i arbeidet med vedlikehold av pilegrimsleden, og det legges opp til at skjøtsel og merking utføres av den enkelte kommune i samarbeid med frivillige.