Historisk arkiv

Strategisk plan for kvinner, fred og sikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

I dag lanserer regjeringen en plan for arbeidet med kvinner, fred og sikkerhet for 2011-2013. - FN-resolusjonen 1325 er viktig for Forsvaret, sier forsvarsminister Grete Faremo.

I dag lanserer regjeringen en plan for arbeidet med kvinner, fred og sikkerhet for 2011-2013.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre, miljøvernminister Erik Solheim og forsvarsminister Grete Faremo. - Foto: Forsvarsdepartementet
Utenriksminister Jonas Gahr Støre, miljøvernminister Erik Solheim og forsvarsminister Grete Faremo. - Foto: Forsvarsdepartementet

Planen følger opp FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 (2000) om kvinner fred og sikkerhet, og er basert på regjeringens handlingsplan for 1325. Den skal bidra til å fremme kvinners deltakelse i konflikthåndtering og fredsprosesser, og at kvinner i konfliktrammede land får bedre beskyttelse. I 2009 bestemte NATO at resolusjon 1325 skal implementeres i alle NATO-ledede operasjoner

På Litteraturhuset i dag vil forsvarsminister Grete Faremo, utenriksminister Jonas Gahr Støre og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim presentere en plan som er langt mer konkret enn handlingsplanen.

- FN-resolusjonen 1325 er viktig for Forsvaret. Det handler om å innarbeide kjønnsperspektivet i det vi gjør i felt, fra planlegging til gjennomføring, rapportering og evaluering. Vi skal hele tiden sørge for engasjere kvinner, og fokusere spesifikt på kvinners beskyttelse. Men vi har ikke vært flinke nok til nå, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Mye arbeid gjenstår, men Forsvaret starter ikke på bar bakke. Det arbeides målrettet for å engasjere lokale kvinner i Afghanistan, blant annet ved hjelp av en norsk gender advisor i ISAFs hovedkvarter og en gender field advisor i eget operasjonsområde. Ved Forsvarets høgskole arbeides det for å heve kompetansen blant personell innen anvendelse av et kjønnsperspektiv.  Forsvarssjefen er klar i sin ordre til organisasjonen: FNs sikkerhetsrådsresolusjon skal konkretiseres og integreres i Forsvarets planverk. Slik sett handler 1325 ikke bare om kvinnerekruttering, men også om måten Forsvaret opererer på.

Les planen.