Kvinner, fred og sikkerhet: Strategisk plan 2011-2013

Den nye strategiske planen for kvinner, fred og sikkerhet skal gjøre oss bedre i stand til å fremme kvinners innflytelse og deltakelse samt styrke beskyttelsen av kvinner i væpnede konflikter.

Planen utgjør et rammeverk for å sikre at alle sider ved FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 er integrert i all vår innsats for fred og sikkerhet. Den er utarbeidet av Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og politi-departementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, skriver fem ministre i introduksjon til strategien.

Les planen.

Les femmes, la paix et la sécurité: Plan stratégique 2011-2013 (pdf)