Forsiden

Historisk arkiv

Ny handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen lanserer 20. januar en ny plan for arbeidet med kvinner, fred og sikkerhet. Hensikten er å fremme kvinners deltakelse og styrke beskyttelsen av kvinner i konfliktrammede land.

Regjeringen lanserer 20. januar en ny plan for arbeidet med kvinner, fred og sikkerhet.  Hensikten er å fremme kvinners deltakelse og styrke beskyttelsen av kvinner i konfliktrammede land.

FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 ble vedtatt i 2000. Den oppfordrer til at kvinner i langt større grad skal delta i all innsats knyttet til fred og sikkerhet, og at kvinner må beskyttes bedre i væpnede konflikter. Ti år etter at resolusjonen ble vedtatt konstaterte FNs generalsekretær at arbeidet for kvinner i krig og konflikt ikke er kommet langt nok. Regjeringen følger FNs oppfordring om å intensivere arbeidet, blant annet ved å utarbeide denne konkrete og forpliktende tiltaksplanen.

- FN-resolusjonen om kvinner, fred og sikkerhet (1325) er særdeles viktig for Forsvaret. Det handler om å innarbeide kjønnsperspektivet i det vi gjør i felt. Vi skal hele tiden sørge for å engasjere kvinner, og fokusere spesifikt på kvinners beskyttelse. Dette er kanskje nytt for oss, men egentlig sunn fornuft, sier forsvarsminister Grete Faremo.

- I alt for mange konflikter er det menn med våpen som dikterer freden. Til tross for kvinners brede engasjement for fred i mange konfliktrammede land utestenges de fra forhandlinger. Dette er ikke bare et demokratisk problem, men svekker det langsiktige fredsarbeidet. Vi vil derfor styrke vårt arbeid for å få flere kvinner inn i fredsprosesser og fredsforhandlinger, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- Massevoldtekter herjer Øst-Kongo på nytt. Seksualisert vold rammer hundretusener av kvinner i konflikter over hele verden.  Det er uakseptabelt at det internasjonale samfunnet ikke reagerer på samme måte som ved andre trusler mot fred og sikkerhet. Vi skjerper nå vårt arbeid for å bekjempe straffefriheten og for å gi et bedre tilbud til ofrene for seksualisert vold i konflikt, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Den nye planen er en styrking av regjeringens eksisterende arbeid for gjennomføring av FNs sikkerhetsrådsresolusjon (1325) om kvinner, fred og sikkerhet og vil gjelde til og med 2013. Planen omfatter Barne-, likestillings og integreringsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Justisdepartementet og Utenriksdepartementet.

Planen fokuserer på fem temaområder: Fredsprosesser og fredsforhandlinger, internasjonale militæroperasjoner, postkonflikt og fredsbygging, seksualisert vold i konflikt og styrket ansvarliggjøring og resultatorientering.