Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Besøkte internasjonal redningsøvelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

- Øvelse Barents Rescue er et godt eksempel på målrettet øvingssamarbeid mellom Forsvaret, politiet og andre sivile myndigheter, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Strøm-Erichsen besøkte øvelsen i Lyngen i Troms 18. september, sammen med kongeparet, justis- og beredskapsminister Grete Faremo og andre gjester.

En av Forsvarets oppgaver er å bistå sivile myndigheter, som ved naturkatastrofen og ulykkene som det øves på i Barents Rescue 2013.

- Ved større ulykker og naturkatastrofer kan Forsvarets ressurser utgjøre en viktig forskjell. Alle Forsvarets tilgjengelige ressurser skal kunne bistå i sivil krisehåndtering, avhengig av situasjonen, sivile myndigheters behov og om det er forenlig med Forsvarets primære oppgaver, sier forsvarsministeren.

Forsvaret deltar derfor med flere kapasiteter i øvelsen, blant annet fly og helikoptre, KV-fartøy og personell fra Heimevernet. I tillegg deltar Forsvarsdepartementet i departementsøvelsen SNØ, som er dagen før Barents Rescue, med samme scenario.

Barents Rescue
Et av øvingsmomentene var en tunnelbrann. (Foto: Forsvarsdepartementet)

Bistår det sivile samfunnet
En av regjeringens hovedprioriteringer er å videreutvikle Forsvarets evne til å bistå det sivile samfunnet i krisesituasjoner på en smidig og effektiv måte.
- Forsvaret skal være best mulig forberedt på å yte bistand, og vil gjøre sitt ytterste for å bidra hurtig når det kommer anmodninger, sier Strøm-Erichsen.

Den nye bistandsinstruksen har bestemmelser om tidlig varsling og forberedende tiltak. Det arbeides nå med å lovforankre bistandsinstruksen i en ny lov om bistand fra Forsvaret. Det jobbes også med en egen instruks for bistand til andre sivile myndigheter enn politiet.

Se bilder fra øvelsen her: http://www.flickr.com/photos/dsb_norge

Fakta om øvelsen
Barents Rescue er en fullskala rednings- og samarbeidsøvelse for norske, svenske, finske og russiske organisasjoner og etater som kan bli involvert i kriseledelse og innsats ved store redningsoperasjoner i Barentsregionen.

Norge, Sverige, Finland og Russland undertegnet i 2008 en felles beredskaps- og redningsavtale. Formålet med avtalen er blant annet å yte hverandre gjensidig bistand over landegrensene i en krise- eller ulykkessituasjon. For å være i stand til å yte hverandre assistanse, og videreutvikle beredskaps- og redningsarbeidet i regionen, er øvelser viktig.

Barents Rescue 2013 arrangeres i Lyngen i Troms fra 17. til 19. september. Hovedscenarioet er et stort fjellskred fra Nordnesfjellet, som utløser en tsunamilignende flodbølge som kan bli opptil 45 meter på det høyeste. Fjellet overvåkes kontinuerlig, og intensjonen er at utsatte bosettinger skal kunne evakueres i god tid før et skred inntreffer. Skredet vil kunne rasere det meste av infrastruktur rundt fjorden og vaske bort mye av bebyggelsen i utsatte områder. Som ledd i øvelsen planlegges tre underscenarioer: evakuering, tunnelulykke og en ulykke på en internasjonal ungdomsleir.

Viktige øvingsmomenter er varslingsrutiner, kommunikasjon og samarbeid mellom ulike samfunnssektorer og mellom de involverte nasjonene. Det vil også bli lagt vekt på å øve deling av situasjonsbilde, grensekryssende krisebistand og vertslandsstøtte.

Les mer om øvelsen her: http://dsb.no/Barents-Rescue-2013/

Forsvarets Bell helikoptre deltok på på Barents Rescue.
Forsvarets Bell helikoptre deltok på på Barents Rescue. (Foto: Forsvarsdepartementet)