Historisk arkiv

Sikrer uavhengig helsetilsyn i utenlandsoperasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet og Helsedepartementet skrev i dag under en avtale som skal sikre et uavhengig tilsyn med helsetjenestene som norske soldater får under utenlandsoppdrag.

Forsvarsdepartementet og Helsedepartementet skrev i dag under en avtale (pdf, 45 kb.) som skal sikre et uavhengig tilsyn med helsetjenestene som norske soldater får under utenlandsoppdrag.

– Tilsynet skal sikre at helsetjenestene til norske soldater blir kontrollert, og dermed kvalitetssikre den standarden soldatene har på helsetjenestene under operasjoner i utlandet, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Forsvarsminister Faremo og helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen signerte avtalen i dag.

Forsvarsminister Grete Faremo og helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen undertegner avtalen om helsetjenester til norske soldater i internasjonale operasjjoner
Foto: Taral Jansen, Forsvarets mediesenter.

– Jeg er glad for at vi nå kan undertegne denne avtalen om tilsyn med helsetjenester som tilbys norsk personell under militære operasjoner i utlandet. At Statens helsetilsyn nå skal føre tilsyn, vil være et tiltak som bidrar til at personellet i utenlandsoperasjoner og vi her hjemme kan føle oss enda tryggere på at den helsehjelpen som mottas er forsvarlig, sier Strøm-Erichsen.

Deltakelse i utenlandsoperasjoner er en viktig del av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, og stadig flere av Forsvarets medarbeidere vil gjennomføre tjeneste i utlandet.

– Når norske kvinner og menn sendes ut i tjeneste for fred og sikkerhet, skal de være trygge på at de får gode og nødvendige helsetjenester før, under og etter endt oppdrag, sier Faremo.

Tilsyn i utlandet
Avtalen inngås mellom Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, og vil gjelde i tre år.

Formålet med avtalen er å gi grunnlag for, og å regulere tilsyn med helsetjenester som tilbys norsk personell i militære operasjoner i utlandet.

Helsetilsynet har allerede lovebestemt tilsyn med Forsvarets sanitets helsetjenester i Norge.

Styrker rettighetene
Regjeringen har de siste fire årene lagt stor vekt på å styrke veteranenes rettigheter, og dette er et ytterligere tiltak for å sikre at personell i utenlandsoperasjoner blir godt tatt vare på.

– De aller fleste kommer hjem med positive erfaringer, styrket kompetanse og gode minner. Samtidig vet man at deltakelse i operasjoner medfører risiko for at noen kan få både fysiske og psykiske skader. Det er en prioritert oppgave å sikre at norsk personell som tjenestegjør i utenlandsoperasjoner får en rask og forsvarlig medisinsk behandling, sier Faremo.

Bredt veteranarbeid
Stortinget vedtok i vår St.meld. nr. 34 (2008-2009) «Fra vernepliktig til veteran» Om ivaretakelse av personell før, under og etter deltakelse i utenlandsoperasjoner.

Regjeringen vil utarbeide en handlingsplan for å følge opp og konkretisere det videre arbeidet for å styrke ivaretakelsen av veteraner.

Det vil spesielt bli lagt vekt på forebyggende tiltak, kompetansebygging, samarbeid på tvers av sektorer, forskning og utvikling samt tiltak som styrker anerkjennelsen av våre veteraner.

Strøm-Erichsen og Faremo etter underskriving av avtale. Foto: FMS.