Historisk arkiv

Forsvarsbudsjettet 2013:

Sjøforsvarets budsjett styrkes i 2013 - høy aktivitet i Bergen og Hordaland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

-Regjeringen foreslår å øke budsjettet til Sjøforsvaret også i 2013. Økte bevilgninger betyr høy aktivitet ved Sjøforsvarets hovedbase i Bergen, styrket operativ slagkraft og økt tilstedeværelse i nord, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

I 2013 vil Sjøforsvaret ha mottatt alle fregattene og korvettene. – Haakonsvern orlogsstasjon er nå blitt hovedbasen for Europas mest moderne marine, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Regjeringen foreslår en bevilgning til Sjøforsvaret på 3 610 millioner kroner, og styrker budsjettet i 2013 med 87 millioner kroner gjennom bevilgningsøkning og effektivisering. Styrkingen legger til rette for en økning av Sjøforsvarets øvings- og seilingsaktivitet, noe som gir økt evne til tilstedeværelse i nord, og økt aktivitet i Bergens-området. Sjøforsvaret har mottatt samtlige fregatter, og den siste av de seks korvettene forventes tilbake i operativ tjeneste i 2013. Oppdatering av mineryddefartøyer og undervannsbåter fortsetter. I kombinasjon med Sjøforsvarets fokus på rekruttering og evne til å beholde nødvendig kompetanse legger dette til rette for økt operativ kapasitet.

Et underlagt detasjement til hovedbasen for Forsvarets nye maritime helikoptre på Bardufoss, vil bli etablert ved Haakonsvern orlogsstasjon for å sikre daglig koordinering av støtten til fregattvåpenet. Sjøheimevernet viderefører utdannings- og kompetansesenteret ved Haakonsvern, og Bergenhus heimevernsdistrikt (HV-09) videreføres.

Forsvarets regnskapsadministrasjon videreføres i Bergen. Forsvarets musikkorps Vestlandet skifter fra 1. januar 2013 navn til Sjøforsvarets musikkorps. Korpset vil fortsatt være lokalisert på Bergenhus festning i Bergen.

I Hordaland er det i 2013 planlagt å bruke ca. 35 millioner kroner til å videreføre godkjente byggeprosjekter. Det gjennomføres et prosjekt for å utbedre ubåtverkstedet i Vågedalen. Videre bygges eksisterende varmesentral om slik at mer miljøvennlige og kostnadseffektive energibærere enn fossilt brensel kan benyttes. Begge prosjektene planlegges ferdigstilt i 2013.

Det vil i tillegg bli gjennomført tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Hordaland med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 ift. 2006.

Som et ledd i satsingen på utbedring og vedlikehold av de nasjonale festningsverkene gjennomføres det større vedlikeholdstiltak på Bergenhus festning i 2013.

Tittelsnes skytefelt er lagt ned, og skal miljøsaneres i 2013.