Historisk arkiv

Forsvarsbudsjettet 2014:

Økt innsats for forebyggende sikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Nasjonal sikkerhetsmyndighets kapasitet og evne til å forebygge sikkerhet i det digitale rom styrkes betydelig med regjeringens budsjettforslag for 2014.

-Regjeringen legger stor vekt på samfunnets samlede evne til sikkerhet i det digitale rom. Vi vil derfor videreutvikle Nasjonal sikkerhetsmyndighet som det sentrale direktorat for beskyttelse av informasjon og infrastruktur av betydning for samfunnskritiske og andre viktige samfunnsfunksjoner, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har utviklet seg til å bli et ledende fagmiljø innenfor IKT-sikkerhet i Norge. Regjeringen ønsker å styrke og videreutvikle NSM som nasjonalt fagmiljø for IKT-sikkerhet og foreslår derfor å øke NSMs budsjetter med 21 millioner kroner i 2014 gjennom bevilgningsøkning og ressursfrigjøringstiltak.

Budsjettøkningen innebærer blant annet en styrking av funksjonen Norwegian Computer Emergency Response Team (NorCERT) og objektsikkerhetsarbeidet i NSM. I tillegg skal tilsynskapasiteten og kapasiteten for inntrengingstesting og tekniske sikkerhetsundersøkelser økes. Kompetansemiljøene innenfor forebyggende sikkerhet skal styrkes både internt i NSM og i samfunnet for øvrig.

NSM utgjør sammen med Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste de tre nasjonale etterretnings- og sikkerhetstjenestene.