Historisk arkiv

Regelendringer fra 1. januar 2007

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2007 på Finansdepartementets ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter og finansmarkedene.

Regelendringer fra 1. januar 2007

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2007 på Finansdepartementets ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter og finansmarkedene.

Skatter

Vedtatte satser og bunnbeløp mv. i skattereglene for 2007 fremgår av tabell.

I skjermingsmetoden for deltakerlignede selskaper er gevinster/tap ved realisasjon av aksjer/eierandeler likestilt med utbytte, slik at også slik avkastning i deltakerlignede selskaper unntas fra løpende beskatning hos deltakerne, inntil det eventuelt deles ut til personlige deltakere. Endringen gjelder med virkning fra 12. mai 2006, for å unngå uønskede tilpasninger. Se også Ot.prp. nr. 77 (2005-2006) kapittel 2.

Supplerende støtte til personer med kort botid i Norge skal fra 1. januar 2007 regnes som personinntekt etter skatteloven § 12-2 og ilegges trygdeavgift med lav sats. Inntekten vil heller ikke være pensjonsgivende. Se Ot.prp. nr. 77 (2005-2006) kapittel 3.

Fra og med 1. januar 2007 trer den nye ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift i kraft. Den viktigste endringen er at den generelle ordningen med differensierte satser som gjaldt før 2004 i hovedsak blir gjeninnført. For øvrig blir det geografiske virkeområdet blir noe innskrenket, flere næringssektorer blir inkludert, og lokaliseringskriteriet endres fra arbeidstakerens bosted til arbeidsgivervirksomhetens registreringssted. Se St.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte-, avgifts- og tollvedtak avsnitt 2.5.2 og Budsjett-innst. S. nr. 1 Innstilling fra finanskomiteen om skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2007, rammetilskudd til kommunesektoren mv. for 2007, tilfeldige utgifter og inntekter i satsbudsjettet for 2007 og statsbudsjettets kapitler som gjelder utbytte mv. for 2007 avsnitt 2.5.

Ny de minimis-forordning ( EU-regler for bagatellmessig støtte) ble vedtatt av Kommisjonen 12. desember. Ny beløpsgrense for de minimis er 200 000 euro over en treårsperiode, slik som forutsatt i det norske avgiftsvedtaket for 2007. De nye reglene innebærer videre at transportsektoren skal kunne motta bagatellmessig støtte fra neste år. Taket for slik støtte er for veitransport 100 000 euro over en treårsperiode, for annen transport gjelder den alminnelige begrensningen på 200 000 euro.

Dette innebærer at unntaket for transport i bagatellstøtteordningen i sone Ia vil bli fjernet når forordningen er inkorporert i EØS-avtalen (dvs. at transport vil bli omfattet av fribeløpsordningen). Det må imidlertid innføres en ny beløpsbegrensning som bare gjelder for veitransport. Taket for bagatellmessig støtte til veitransport vil formodentlig bli 265 000 kroner per år, mens øvrig transport følger det ordinære fribeløpet på 530 000 kroner per år.

Det gjøres endringer i reglene om beskatning av aksjegevinster mv. etter utflytting. I tillegg til utfyllende regler som varslet i Ot.prp. nr. 1 (2005-2006), foreslås det regler om kreditfradrag, fastsettelse av ny inngangsverdi, heving av terskelbeløp til 500 000 kroner og endring i beskatningstidspunktet og objektavgrensningen. Ikrafttredelsen foreslås utsatt til 1. januar 2007. Se Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) kapittel 6.

Reglene om fradrag for innskudd til individuelle pensjonsavtaler etter skatteloven (IPA) er opphevet med virkning fra og med 12. mai 2006. Se Ot.prp. nr 1 (2006-2007) kapittel 5. Se egen omtale.

Fritaket for formuesskatt på verdien av individuelle livrenter oppheves. Se Ot.prp. nr 1 (2006-2007) kapittel 5.

Det innføres skatteplikt på arbeidsgiverens betaling av premie til kollektive livrenter. Dette innebærer at arbeidstaker vil bli skattlagt for premiebeløpet som lønn. Utbetalinger fra kollektive livrenter hvor premien i sin helhet er skattlagt som lønn skal skattlegges på samme måte som utbetalinger fra individuelle livrenter. Det vil si at det bare er avkastningen som beskattes. Denne beskattes som alminnelig inntekt med en sats på 28 %. Se Ot.prp. nr 1 (2006-2007) kapittel 5.

Det er innført et tak ved beregning av personal- og indirekte kostnader som kan inngå i skattefradraget for kostnader til forskning og utvikling (FoU-fradrag). Endringen innebærer at ved beregningen av personal- og indirekte kostnader begrenses antall timer for egne ansatte til maksimalt 1850 timer pr. år, og timesatsen begrenses til maksimum 500 kroner pr. time.

Det er innført fradragsrett etter skatteloven § 6-46 tredje ledd for pensjonsinnskudd til frivillig sparing for selvstendig næringsdrivende, personlig deltaker i deltakerliknet selskap og for ansatt eier av aksjeselskap eller allmennaksjeselskap etter innskuddspensjonsloven § 2-3 annet ledd. Det er videre gitt bestemmelser om fastsetting av beregningsgrunnlaget for premie/innskudd etter foretakspensjonsloven § 1-2 første ledd bokstav h og innskuddspensjonsloven § 1-2 bokstav i. Endringene har virkning fra og med inntektsåret 2006. Det vises til nærmere omtale i Ot.prp. nr. 77 (2005-2006) kapittel 1.

Skattebegrensningsregelen og skattefritaket for AFP-tillegget for tidligpensjonister mellom 62 og 64 år videreføres frem til 1. januar 2010. Se Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) kapittel 4.

Forskrift 15. desember 2006: Forskrift om endring av forskrift 19.11.1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 5-22-1 om unntak for ekstrabeskatning for renter på spareinnskudd i samvirkeforetak.

Skattytere som er alminnelig skattpliktig til Svalbard og som har oppholdt seg der mer enn tolv måneder gis et skattefradrag på inntil 7 200 kroner per år. Fradraget gjelder for inntektsårene 2006 og 2007. Se Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) kapittel 7.

Grensen for fritak fra plikten til å innberette lønnsutbetalinger heves til 2 000 kroner for arbeid i tilknytning til betalerens hjem eller fritidsbolig fra og med inntektsåret 2007. Lønnsutbetalinger som er fritatt fra innberetningsplikt er også skattefrie for mottakeren.

Satsen i formuestillegget i skattebegrensningsregelen reduseres fra to pst. til en og en halv pst. Se Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) kapittel 2.

Eier av vannkraftverk kan beregne friinntekt av investeringskostnader i byggeperioden for nye og oppgraderte kraftverk. Se Ot.prp. nr 1 (2006-2007) kapittel 8.

Det innføres rett til fradrag for avsetninger til felleseid andelskapital for visse samvirkeforetak. Finansdepartementet tar sikte på at endringen skal ha virkning fra og med 2007, men ikraftsettelsesvedtak vil ikke fattes før endringen er notifisert til ESA, og forholdet til EØS-avtalen er avklart. Se Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) kapittel 12 og Innst. O. nr. 10 (2006-2007) kapittel 12.

Skatteloven endres slik at det er adgang til å verdsette annen fast eiendom lavere enn omsetningsverdi. Det innføres maksimalgrense for ligningsverdi for annen fast eiendom på 80 pst. av markedsverdi. Se Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) kapittel 17.

Ligningsloven § 9-11 endres slik at skattytere som får medhold i domstolsavgjørelse kan tilkjennes dekning av sakskostnader for forutgående klagebehandling for overligningsnemnd eller høyere nemnd. Endringen trer i kraft straks med virkning for saker som bringes inn for domstolen etter ikrafttredelsestidspunktet. Endringen er nærmere omtalt i Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) kapittel 22

Oppgave- og betalingsfristen for 3. termin merverdiavgift forlenges med 10 dager, dvs fra 10. til 20. august, jf. endring i merverdiavgiftsloven § 33

Årsoppgave- og betalingsfristen for merverdiavgift for registreringspliktige næringsdrivende med liten omsetning forelenges med 1 måned, dvs fra 10. februar til 10. mars, jf. endring i merverdiavgiftsloven §§ 31a og 34

Betaling av etterskuddsskatten fremskyndes slik at den i sin helhet skal betales i to like store terminer med forfall 15. februar og 15. april i året etter inntektsåret, jf. endring av skattebetalingsloven § 27 nr. 2, 3, 7 og 9.

Den såkalte aksjerabatten ved formuesverdsettelse av aksjer, grunnfondsbevis og aksjefondsandeler reduseres fra 20 prosent til 15 prosent med virkning for inntektsåret 2007. Se Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) kapittel 18. Med virkning fra inntektsåret 2006, fjernes verdsettelsesrabatten ved formuesskatteligningen for andeler i andre verdipapirfond enn aksjefond (dvs. pengemarkedsfond m.m.). Se Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) kapittel 18 og Innst. O. nr. 10 (2006-2007) kapittel 18.

Engangserstatning ved tap av forsørger etter skadeerstatningsloven kapittel 3, er ikke formuesskattepliktig for skattyter som fyller 21 år eller mindre i inntektsåret. Se Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) kapittel 19.

Det er vedtatt en økning av jordbruksfradraget ved at det generelle fradraget økes til 45 000 kroner, det prosentvise fradraget økes til 32 prosent og det maksimale fradraget økes til 142 000 kroner. Se Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) avsnitt 2.5. Gevinstfritaket ved realisasjon av landbrukseiendom innen familien utvides til også å omfatte realisasjon av slik eiendom eiet i familiesameier. Se Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) kapittel 13. Det er vedtatt endringer i ordningen for betinget skattefritak ved innløsning av festet tomt slik at også frivillig innløsning fra bortfester til fester omfattes av ordningen. Se Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) kapittel 14. Det er vedtatt skattefrihet for gevinst ved skogvernerstatninger etter naturvernloven. Se Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) kapittel 15. Videre er det vedtatt endringer i skogfondsordningen, slik at satsen for inntektsføringen av uttak fra skogfond settes ned fra 40 prosent til 15 prosent. I tillegg er området for anvendelse av skogfondsmidler med skattefordel utvidet. Se Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) kapittel 16.

Reglene for den skattemessige behandlingen av oljeselskapenes finansielle inntekter og kostnader er endret. Endringene innebærer at rentekostnader, valutagevinster og valutatap knyttet til rentebærende gjeld behandles separat fra øvrige finansielle poster. Andelen av rentekostnader mv. som kan kreves fradratt i særskattepliktig inntekt (78 pst.) baseres på skattemessig verdi av formuesobjekter knyttet til utvinningsvirksomheten. Selskapets overskytende rentekostnader mv. og øvrige finansposter henføres til land (28 pst.), med subsidiær rett til å føre et eventuelt negativt nettobeløp til fradrag i det alminnelige sokkelgrunnlaget (28 pst.). Se Ot. prp. nr. 1 (2006-2007) avsnitt 9.

Etter petroleumsskatteloven har selskaper på norsk sokkel rett til årlig å få utbetalt fra staten skatteverdien av underskudd som skriver seg fra letekostnader. Det er vedtatt en ny regel som gir adgang til pantsettelse og overdragelse av krav mot staten på dekning av letekostnader. Se Ot. prp. nr. 1 (2006-2007) avsnitt 9. 6.11

I CO2-avgiftsloven på kontinentalsokkelen er det innført hjemmel til å pålegge LNG-anlegget på Melkøya utenfor Hammerfest (Snøhvit) CO2-avgift. Endringen er en oppfølgning av tidligere forutsetning om at anlegget ikke skal pålegges kvoteplikt i inneværende kvoteperiode, men i stedet pålegges CO2-avgift. Se Ot. prp. nr. 1 (2006-2007) kapittel 10.

Det er foretatt endringer i lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova). Fra og med 2007 kan kommunene velge å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen, eller følge de någjeldende kriteriene om utskriving innenfor områder som er "utbygd på byvis" samt på "verk og bruk". Det tidligere frivillige fritaket for jord- og skogbrukseiendom er gjort om til et obligatorisk fritak innenfor begge alternativene. Se Ot. prp. nr. 77 (2005-2006) kapittel 14.

Satsen i formuestillegget i skattebegrensningsregelen reduseres fra to pst. til en og en halv pst. Se Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) kapittel 2.

Det er foretatt endringer i lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova). Fra og med 2007 kan kommunene velge å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen, eller følge de någjeldende kriteriene om utskriving innenfor områder som er "utbygd på byvis" samt på "verk og bruk". Det tidligere frivillige fritaket for jord- og skogbrukseiendom er gjort om til et obligatorisk fritak innenfor begge alternativene. Se Ot. prp. nr. 77 (2005-2006) kapittel 14.

Avgifter

Det innføres en NOx-avgift på 15 kroner pr. kg NOx fra 1. januar 2007. Avgiften omfatter skip, fiskefartøy, luftfart og dieseldrevet jernbane, samt motorer, kjeler og turbiner i energianlegg i industrien. Les egen omtale her.

Arbeidsgiveravgiften for arbeidstakere eldre enn 62 år økes med 4 prosentpoeng, til samme nivå som for andre arbeidstakere. Se St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2006-2007) Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2007.

Merverdiavgiftssatsen på omsetning av mat- og drikkevarer økes fra 13 til 14 prosent fra 1. januar 2007. Informasjon om periodisering mv. i forbindelse med økningene finner du hos Skatteetaten.

Det innføres merverdiavgift på infrastrukturtjenester i kommunale havner fra 1. januar 2007. Utleie av kommunale båtplasser til fritidsbåter berøres ikke.

Særavgifter

 • I engangsavgiften erstatter CO2-utslipp slagvolum som avgiftsgrunnlag. Les mer om dette på tolletatens nettsider.
 • Engangsavgiften på varebiler klasse 2 og lette lastebiler økes fra 20 til 22 pst. av personbilavgiften.
 • Engangsavgiften på campingbiler økes fra 13 til 22 pst. av personbilavgiften.
 • Engangsavgiften på minibusser økes fra 35 til 40 pst. av personbilavgiften.
 • Lastebiler med tillatt totalvekt mindre enn 7501 kg fritas for engangsavgift dersom godsrom/lasteplan er lengre enn 300 cm og bredere enn 190 cm.
 • Kombinerte biler fjernes som egen avgiftsgruppe i engangsavgiften.
 • Forfallsdato for årsavgiften utsettes fra 15. mars til 20. mars.
 • Det innføres avgift på utslipp av NOx.
 • Det innføres fritak for CO2-avgift for andel bioetanol i bensin.
 • Avgiften på alkoholfrie drikkevarer mv. endres slik at kun drikkevarer som er tilsatt sukker eller kunstig søtstoff avgiftslegges.
 • Tog og andre skinnegående transportmiddel gis fritak fra forbruksavgift på elektrisk kraft. Fritaket omfatter også trolleybuss.
 • Det innføres fritak for dokumentavgift for samboere ved salg av felles bolig partene i mellom ved samlivsbrudd.

Se tabell for satsene i 2007

Finansmarkedene

Det er foretatt en rekke regelendringer som trer i kraft fra 1. januar 2007. Nedenfor følger en kronologisk liste over disse.

Publisert: 29.12.2006