Historisk arkiv

Ikrafttredelsen av kompetansekravene for eiendomsmeglere utsettes til 1. juli 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Departementet har i dag fastsatt en endring i forskrift 23. november 2007 nr. 1282 om overgangsregler til lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling (overgangsforskriften).

Departementet har i dag fastsatt en endring i forskrift 23. november 2007 nr. 1282 om overgangsregler til lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling (overgangsforskriften). Endringen innebærer at ikrafttredelsen av kompetansekravene for eiendomsmeglere, som skulle tre i kraft 1. januar 2011, utsettes til 1. juli 2011. Utsettelsen gjelder også medhjelpere til ansvarlig megler. 

I eiendomsmeglingsloven 2007 ble det innført kompetansekrav for eiendomsmeglere. Kompetansekravene skulle tre i kraft tre år etter at eiendomsmeglingsloven trådte i kraft, jf. overgangsforskriften § 1 bokstav a, slik at meglerne som omfattes av overgangsordningen skulle få tid til å avlegge overgangseksamener. Finansdepartementet har fått innspill om at flere likevel ikke rekker å avlegge nødvendig eksamen innen fristen. Ikrafttredelsestidspunktet for reglene som stiller krav om kompetanse for ansvarlig megler utsettes derfor med ett halvt år.

Endringen har sin bakgrunn i henvendelse 28. april 2010 fra Eiendomsmeglerforetakenes forening og tilrådning fra Finanstilsynet 3. juni 2010.

Eiendomsmeglerforetakenes forening har i tillegg bedt om at rammene for overgangsordningen utvides, slik at også personer som startet i bransjen etter 1. januar 2006, skal kunne ta overgangseksamen. Finansdepartementet har vurdert henvendelsen og kommet til at overgangsordningen ikke utvides til å omfatte flere personer enn opprinnelig fastsatt.