Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nye forsikringsregler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

54/2006

Det er i statsråd i dag besluttet å sette i kraft ny forsikringslov 1. juli 2006. Forsikringsloven inneholder nye virksomhetsregler for kollektiv og individuell livsforsikring og nye lovregler for pensjonsforetak. I tillegg er det gjennomført en generell teknisk oppdatering og konsolidering av forsikringsvirksomhetsloven med senere endringer.

Pressemelding

Nr.: 54/2006
Dato: 30.06.06
Kontaktpersoner: Anders Lande, telefon 22 24 41 05 / mobil 48 05 33 51, Erling Rikheim, telefon 22 24 45 46 / mobil 97 56 60 94

Nye forsikringsregler

Ny forsikringslov i kraft
Det er i statsråd i dag besluttet å sette i kraft ny forsikringslov 1. juli 2006. Forsikringsloven inneholder nye virksomhetsregler for kollektiv og individuell livsforsikring og nye lovregler for pensjonsforetak. I tillegg er det gjennomført en generell teknisk oppdatering og konsolidering av forsikringsvirksomhetsloven med senere endringer.

De nye lovreglene for livsforsikringsvirksomhet innebærer krav om en vesentlig modernisering av selskapenes virksomhet med sikte på:

  • klarere skiller mellom de forsikredes og selskapenes egne midler,
  • klarere fordeling av risiko mellom kunde og selskap, og
  • mer oversiktlig prising av livsforsikringsprodukter.

Et sentralt element i de nye reglene er at selskapet som hovedregel ikke skal få en andel av overskudd på kapital selskapet forvalter for kunden. Selskapet skal på forhånd fastsette pristariffer for de ulike tjenester selskapet utfører og de ulike risikoer som er knyttet til hvert enkelt forsikringsprodukt. Pristariffene skal inneholde selskapets fortjenesteelement.

Kapitalen selskapene forvalter skal fordeles på forskjellige porteføljer, avhengig av om kapitalen knytter seg til kontrakter med kontraktsfastsatte ytelser (kollektivporteføljen) eller til kontrakter med investeringsvalg (særskilt investeringsportefølje). Selskapets egenkapital skal forvaltes særskilt (selskapsporteføljen).

De nye lovreglene om livsforsikringsvirksomhet (forsikringsloven kapittel 9) bygger på Banklovkommisjonens utredning NOU 2001: 24, Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) og Innst. O. nr. 4 (2004-2005).

De nye lovreglene om pensjonsforetak er dels en videreføring av dagens forskriftsregler om pensjonskasser, dels nye regler for organisering av pensjonskasser og en ny type foretak, innskuddspensjonsforetak, som skal kunne tilby kollektiv innskuddspensjon uten forsikringselement. Lovreglene om pensjonskasser skal bl.a. gjennomføre kommende EØS-regler som svarer til direktiv 2003/41/EF om virksomhet i og tilsyn med yrkesbaserte pensjonskasser ("pensjonskassedirektivet").

De nye reglene for pensjonskasser og innskuddspensjonsforetak bygger på Banklovkommisjonens utredning NOU 2004: 24, Ot.prp. nr. 68 (2004-2005), og Innst. O. nr. 92 (2004-2005).

Nye lovregler om adgang til utlikning i fellesordninger for premieberegning er sanksjonert, og trer i kraft 1. juli 2006
Lovreglene i forsikringsloven kapittel 10 A legger til rette for at pensjonsinnretninger kan tilby fellesordninger som jevner ut premieforskjeller som skyldes ulik kjønns- og alderssammensetning på en slik måte at dette ikke truer sikkerheten for forsikringskravene. Lovreglene gir adgang til å tilby kjønns- og aldersnøytrale premier i ytelsesbaserte ordninger i privat sektor på samme måte som i kommunal sektor. Premieutjevning skal være frivillig både for pensjonsleverandør og foretak.

Lovreglene om adgang til premieutjevning i fellesordninger bygger på Banklovkommisjonens utredning NOU 2003:28, Ot.prp. nr. 52 (2005-2006) og Innst. O. nr. 72 (2005 -2006).

Forskrifter til forsikringsloven fastsatt
Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift om livsforsikring mv. som utfyller og presiserer de nye virksomhetsreglene i forsikringsloven. Det er også gitt overgangsregler. Regler i forsikringsloven som viderefører gjeldende regler trer i kraft 1. juli 2006.

Livsforsikringsselskapene og pensjonskassene skal samlet gå over til de nye virksomhetsreglene for livsforsikring 1. januar 2008. Frem til dette tidspunktet skal virksomheten følge reglene i forsikringsvirksomhetsloven med tilhørende forskrifter. Pensjoner under utbetaling skal følge nye regler, men med tre års avtrappet overgangsordning (adgang til å ta andel av overskuddet) regnet fra 1. januar 2008. Det er adgang, men ikke plikt, til å sette av administrasjonsreserve for pensjoner under utbetaling.

Det er adgang til å holde eksisterende individuelle kontrakter i egen portefølje med overskuddsdeling etter 1. januar 2008.

Kravet om skille mellom fondsforsikringsselskaper og vanlige livsforsikringsselskaper oppheves 1. juli 2006. Dette innebærer at livsforsikringsselskapene kan utvide sin virksomhet til å tilby livsforsikring med investeringsvalg, mens fondsforsikringsselskapene kan utvide sin virksomhet til ordinær livsforsikring.

Følgende regler gjelder for andel av kursreserve ved flytting:

  • For kollektive kontrakter som har vært i selskapet i minst 12 mnd, får selskapene fra 1. januar 2008 adgang til å holde tilbake en del av kontraktens andel av kursreserve begrenset oppad til to pst. av kontraktens premiereserve. Frem til 1. januar 2008 videreføres gjeldende flytteregler.
  • For individuelle kontrakter, herunder fripoliser og pensjonskapitalbevis, som har vært i selskapet i minst 12 mnd, skal hele kontraktens andel av kursreserven følge med ved flytting med virkning fra 1. juli 2006.
  • Hvis kontrakten har vært i selskapet i mindre enn 12 mnd, følger etter de nye reglene ikke andel av kursreserven med ved flytting.

Forskrift om unntak fra medlemskap i innskuddpensjonsordning eller foretakspensjonsordning
Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift om unntak fra medlemskap i innskuddspensjons- og foretakspensjonsordninger for arbeidstakere som er medlem av en annen pensjonsordning. Utgangspunktet etter innskuddspensjonsloven og foretakspensjonsloven er at pensjonsordningen skal omfatte alle arbeidstakere i foretaket som har fylt 20 år. Forskriften fastsetter et unntak fra dette, ved at arbeidstaker som er medlem av en annen pensjonsordning utenfor innskuddspensjonsloven eller foretakspensjonloven, ikke samtidig skal være medlem av innskuddspensjonsordningen eller foretakspensjonsordningen.

Forskriften skal forhindre at foretaket må finansiere medlemskap i to pensjonsordninger for en og samme arbeidstaker. Det er stilt nærmere vilkår i forskriften for slikt unntak fra medlemskap. Forskriften er aktuell for eksempel ved fusjon av foretak, hvor et av foretakene er et fristilt kommunalt foretak hvor de ansatte er medlemmer i en kommunal pensjonsordning. Forskriften vil også gjelde der hvor en eller flere arbeidstakere i foretaket er medlem av en såkalt tverrgående pensjonsordning, dvs. en pensjonsordning som gjelder for en bestemt yrkesgruppe uavhengig av hvor arbeidstakeren er ansatt.

Forskriften er gitt ved endring av innskuddspensjonsforskriften og foretakspensjonsforskriften.

Lenker:
Forskrift til forsikringsloven (livsforsikring mv)
Forskrift om overgangsregler til forsikringsloven
Forskrift om unntak fra medlemskap i innskuddspensjonsordning
Forskrift om unntak fra medlemskap i foretakspensjonsordning

Til toppen