Historisk arkiv

IMF med ny vurdering av norsk økonomi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

En delegasjon fra Det internasjonale valutafondet, IMF, overleverte i dag sin foreløpige rapport om norsk økonomi og norsk økonomisk politikk. - Det er gledelig at IMF i hovedsak støtter regjeringens økonomiske politikk. Rapportene fra IMF er viktige innspill i den økonomiske og politiske debatten i Norge, sier statssekretær Geir Axelsen (Ap).

En delegasjon fra Det internasjonale valutafondet, IMF, overleverte i dag sin foreløpige rapport om norsk økonomi og norsk økonomisk politikk.
- Det er gledelig at IMF i hovedsak støtter regjeringens økonomiske politikk. Rapportene fra IMF er viktige innspill i den økonomiske og politiske debatten i Norge, sier statssekretær Geir Axelsen (Ap).

IMF slår fast at det står svært bra til med norsk økonomi, og at Norge har et godt finans- og pengepolitisk rammeverk. Norge er nå inne i sitt fjerde år med vekst godt over trend, sysselsettingen øker meget raskt og arbeidsledigheten er lav. Prisveksten har likevel vært lav. Det er utsikter til fortsatt sterk vekst i norsk økonomi de nærmeste årene, som følge av god utvikling i verdensøkonomien og høye oljepriser. IMF peker imidlertid på muligheten for at lønnsveksten kan ta seg opp fram mot hovedforhandlingene i lønnsoppgjøret våren 2008.

IMF er spesielt godt fornøyd med at bruken av oljepenger i budsjettet for 2007 for første gang ikke overstiger 4 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond – Utland (Handlingsregelen). IMF er inneforstått med at handlingsreglen tillater midlertidige avvik fra 4 prosentsbanen som følge av behovet for å stabilisere den økonomiske utviklingen. I lys av at veksten i norsk økonomi nå er meget sterk, tilrår IMF i tråd med dette at bruken av oljepenger legges godt under 4 prosentsbanen både i 2008 og i de nærmeste  påfølgende årene.

Den brede politiske enigheten om en pensjonsreform oppfattes av IMF som gledelig. Samtidig understrekes behovet for at AFP, de offentlige tjenestepensjonene og uføretrygden må støtte opp under insentivene til å stå i arbeid og bærekraften i det samlede pensjonssystemet. Regleverket for sykepenger og uførepensjon bør etter IMFs syn utformes med sikte på å øke den enkeltes motivasjon til å vende tilbake til arbeidslivet.

Slik IMF ser det har innrettingen av pengepolitikken vært hensiktsmessig og det finansielle systemet i Norge vurderes som sunt.

Delegasjonen vil fram mot sommeren utarbeide en mer omfattende rapport som deretter vil bli diskutert i IMFs styre.

Pressekonferansen kan du se i reprise på nett-tv.