Historisk arkiv

Lønnsfrys for ledende ansatte i banker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Når staten nå foreslår en ordning hvor bankene tilbys kjernekapital gjennom opprettelsen av det nye Statens finansfond, settes det samtidig vilkår som begrenser lønn og bonus for bankenes ledende ansatte.

- Når vi stiller opp med fellesskapets ressurser, er det nødvendig at vi også stiller krav til moderasjon fra dem som benytter ordningene, sier finansminister Kristin Halvorsen.
Regjeringen har gjennom sin eierpolitikk fastsatt retningslinjer for statlig eierskap hvor et sentralt mål er å sikre moderasjon i lederlønninger i selskaper der staten er en betydelig eier.

Følgende rammer for lønn og godtgjørelser til ledende ansatte vil ligge til grunn for de avtaler som Statens finansfond inngår med den enkelte bank:

  • Fram til 31. desember 2010 skal lønninger og øvrige ytelser til ledende ansatte ikke økes.
  • For ledende ansatte med en avtalt fastlønn på mer enn 1,5 millioner kroner kan det ikke honoreres bonus opptjent i 2009 og 2010. For ledende ansatte med en fastlønn under 1,5 millioner kroner kan det i samme periode honoreres bonus med inntil 20 prosent av fastlønnen, men summen av samlede utbetalinger må ikke overstige 1,5 millioner kroner.
  • Etter frysperioden skal Statens finansfond forhandle fram betingelsene for banker som benytter ordningen. Vilkårene kan ikke gå ut over statens retningslinjer for lederlønn (datert 8. desember 2006).
  • Ledende ansatte kan ikke motta aksjer eller liknende til gunstige vilkår, og bankene kan ikke iverksette nye aksjeopsjonsprogrammer eller forlenge eller fornye eksisterende programmer.
  • Avtaler om pensjon og sluttvederlag må utformes i samsvar med statens retningslinjer for lederlønn.

De nærmere vilkår skal fastsettes i avtale med Statens finansfond. Dette gjelder også ev. særlige unntak, praktisk oppfølging mv.

Begrensningene gjøres gjeldende for ledende ansatte i banken. Begrepet ”ledende ansatte” benyttes bl.a. i allmennaksjeloven § 6-16a jf. regnskapsloven § 7-31b, hvor det går fram at styret hvert år skal lage en redegjørelse som beskriver alle elementer av godtgjørelsen til daglig leder og til de ledende ansatte. Personkretsen vil da framgå av en særskilt note til årsmeldingen. Statens finansfond får hjemmel til å foreta en nærmere avgrensing av personkretsen, herunder begrepet ledende ansatte i hvert enkelt tilfelle.

Norske myndigheter er ikke alene om å stille krav til lønn og bonus. I flere land har myndighetene satt vilkår for deltakelse i statlige oppkapitaliseringsprogrammer som inneholder ulike begrensninger på lederavlønning og bonusutbetalinger. Dette gjelder bl.a. i USA, Sverige, Danmark, Frankrike, Tyskland og Storbritannia.

 

_________________

Les også:

Samleside om Regjeringens kredittpakke

Nett-TV fra pressekonferansen

Nye tiltak for næringsliv og husholdninger
Statens finansfond – Kjernekapital til bankene
Statens obligasjonsfond styrker lånemulighetene

Spørsmål og svar – Statens finansfond
Spørsmål og svar Statens obligasjonsfond (SOF)
Spørsmål og svar - Lederlønn