Historisk arkiv

Flere skatteoppgjør for personlige skatteytere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår å åpne for at skatteoppgjøret for personlige skattytere kan sendes ut i flere puljer enn de to man har i dag. – Ved å gjøre dette, vil skattyterne få bedre service og fleksibiliteten i skattemyndighetenes arbeid øker, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Regjeringen foreslår å åpne for at skatteoppgjøret for personlige skattytere kan sendes ut i flere puljer enn de to man har i dag. – Ved å gjøre dette, vil skattyterne få bedre service og fleksibiliteten i skattemyndighetenes arbeid øker, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Etter dagens system får personlige skattytere skatteoppgjøret enten i juni eller oktober. De aller fleste lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret i juni. De øvrige lønnstakerne og pensjonistene, samt personlige næringsdrivende og deres ektefeller, får skatteoppgjøret i oktober. Regjeringen mener det er rom for to til tre oppgjørspuljer mellom de to man har i dag, slik at flere av dem som i dag må vente til oktober kan få skatteoppgjøret tidligere.

Regjeringen foreslår også å oppheve kravet om at skatteoppgjøret skal kunngjøres. At skatteoppgjøret er ferdig, kunngjøres i dag ved annonser i en rekke av landets aviser. Denne kunngjøringen i form av annonser i papiravisene har mistet sin praktiske betydning, og bør derfor avvikles.

I dag har kunngjøringen blant annet betydning for beregningen av klage- og søksmålsfristene og for fristene for beregning av forfall for restskatt, og er utgangspunktet for rentegodtgjørelse ved tilbakebetaling av skatt. Som følge av forslaget om å oppheve kravet om kunngjøring, foreslår Regjeringen at beregningene i stedet knyttes til tidspunktet for når melding om skatteoppgjøret er sendt til skattyter. Regjeringen foreslår også å utvide klagefristen til seks uker og å videreføre 10. august som tidligste klagefrist for junioppgjøret.

Restskatt vil forfalle med samme betalingsfrister som i dag, regnet fra melding om skatteoppgjøret er sendt skattyter. Tidligst mulige forfallstidspunkt for restskatt vil fortsatt være 20. august. Tilgodebeløp skal utbetales skattyter så snart som mulig, og senest tre uker etter at skatteoppgjøret er sendt ut.

Ordningen med flere skatteoppgjør for lønnstakere og pensjonister får virkning for inntektsåret 2010, altså skatteoppgjøret som skattyterne mottar i 2011.