Historisk arkiv

Finansdepartementet

Langsiktig og god forvaltning av våre felles sparemidler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

– En langsiktig og god forvaltning legger til rette for at verdiene i Statens pensjonsfond kan komme både dagens og framtidige generasjoner til gode. Vi utvikler nå investeringsstrategien videre. I tråd med det vi varslet i fjor, legger vi opp til endringer av strategien på flere områder. Dette vil styrke grunnlaget for investeringene, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Regjeringen legger i dag fram meldingen til Stortinget om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2011.

– Utgangspunktet for arbeidet med strategien er å søke høyest mulig internasjonal kjøpekraft innenfor moderat risiko. Pensjonsfondet forvaltes på vegne av den norske befolkningen. Etiske fellesverdier må danne grunnlaget for en ansvarlig forvaltning av fondet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

– Mer enn halvparten av fondet er i dag investert i Europa. Ettersom vi tradisjonelt har kjøpt mest varer og tjenester fra Europa, har det vært naturlig å tenke at vi beskytter fondets internasjonale kjøpekraft mot valutakurssvingninger ved å investere betydelig i europeiske verdipapirmarkeder. Ny forskning som ble presentert i fjorårets melding viste at valutarisikoen i SPU er relativt liten og mindre enn tidligere antatt. Konklusjonen var derfor at fondets andel av europeiske investeringer burde reduseres over tid slik at den geografiske spredningen av fondet blir bedre. Stortinget sluttet seg til dette, sier Johnsen.

I meldingen legges det fram planer for endring av investeringsstrategien for SPU i tråd med det vi varslet i fjor. Endringene innebærer at andelen investert i Europa over tid reduseres fra 54 til nærmere 40 prosent. Andelen som plasseres i framvoksende økonomier øker fra 6 til 10 prosent. Økningen gjenspeiler at framvoksende markeder gradvis får større tyngde. (Se egen pressemelding om investeringsstrategien)

– Erfaringene med forvaltningen av Statens pensjonsfond er gode. Siden det første innskuddet i fondet i 1996 er strategien for investeringene utviklet gradvis. I år tar vi nye skritt for å få en enda bedre geografisk spredning av investeringene. Ved å bygge videre på en langsiktig og god forvaltning legger vi til rette for at petroleumsinntektene kan komme alle generasjoner til gode, sier finansministeren.

Resultater 2011
Den samlede markedsverdien til Statens pensjonsfond utland (SPU) økte med 234 milliarder kroner i 2011, til 3 312 milliarder kroner. Fondet ble tilført 274 milliarder kroner fra staten, mens avkastningen på plasseringene var -86 milliarder kroner, tilsvarende -2,5 prosent. Resultatet var 0,1 prosentenheter lavere enn avkastningen på fondets referanseindeks. Verdien av Statens pensjonsfond Norge (SPN) falt med drøyt 5 milliarder kroner, til 129,5 milliarder kroner. Avkastningen på plasseringene var -3,9 prosent, som er 1,3 prosentenheter bedre enn indeksen.

– Erfaringene viser at verdien og avkastningen av Statens pensjonsfond kan svinge betydelig fra år til år. Fondet har en høy evne til å tåle slike svingninger. Først og fremst fordi fondet er en langsiktig investor. Handlingsregelen for bruk av oljeinntekter i det enkelte års statsbudsjett er også innrettet for å tåle slike svingninger, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Over tid er det skapt betydelige verdier i forvaltningen av Statens pensjonsfond. Siden 1998 er det oppnådd en samlet avkastning på plasseringene i SPU på 640 milliarder kroner. Også resultatene i den aktive forvaltningen i Norges Bank har bidratt til denne verdiskapingen.

Den forventede realavkastningen av plasseringene i SPU er anslått til 4 prosent. Dette er et anslag som skal dekke både opp- og nedgangstider over generasjoner. For perioden 1997-2011 har realavkastningen av SPU vært 2,7 prosent i gjennomsnitt per år. Avkastningen i disse 15 årene er godt innenfor det som må regnes som normale svingninger rundt en forventning på 4 prosent.

 

______________________________

Se også:

Utdypende rapporter til meldingen finnes på samlesiden over publikasjoner til Statens pensjonsfond. Se rapportene her.