Historisk arkiv

Oppbevaringstiden for regnskapsdokumentasjon reduseres til 5 år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Som varslet i Revidert nasjonalbudsjett 2013, har Finansdepartementet foretatt en nærmere vurdering av kravet om minst 10 års oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon. – Jeg har lagt avgjørende vekt på at mange bedrifter mener at en reduksjon av dette minstekravet vil være en betydelig lettelse av administrative byrder, og vil derfor fremme et lovforslag i høst om å redusere minstekravet til oppbevaringstid til 5 år, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Finansdepartementet viste i Revidert nasjonalbudsjett 2013 til at departementet ville legge frem en ny vurdering av kravet til 10 års oppbevaringstid. Departementet viste blant annet til at ulike beregningsmetoder kan gi ulike kostnadsanslag. Danmark og Sverige har henholdsvis 5 og 7 års pliktig oppbevaringstid.

Selv om det er usikkerhet om hvor store administrative kostnader kravet til minst 10 års oppbevaring av regnskapsdokumentasjon reelt sett medfører for de bokføringspliktige, mener departementet at det må legges vekt på at næringslivet opplever kravet til 10 års oppbevaringstid som en betydelig administrativ byrde. Departementet har derfor kommet til at det generelle kravet om 10 års oppbevaringstid for primærdokumentasjon bør reduseres til 5 år. Departementet vil legge fram et lovforslag i løpet av høsten. Sammen med den utvidede adgangen til elektronisk oppbevaring som ble vedtatt i 2012, som vil øke mulighetene for digital behandling av regnskapsdokumentasjon, kan dette redusere den administrative byrden ved oppbevaring av regnskapsdokumentasjon.

Det vil være nødvendig med konsekvensjusteringer i en del tilstøtende regelverk som bygger på at minstekravet til oppbevaringstid er 10 år, og områdene der det erfaringsmessig er størst behov for eldre dokumentasjon vil bli gjennomgått for å vurdere om det er behov for avbøtende tiltak.