Historisk arkiv

Skriftlig spørsmål nr. 417 fra Jørund Rytman om formueomplassering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Alle formuesomplasseringer og finanstransaksjoner føres "under streken" i statsbudsjettet og statsregnskapet, samtidig som de aktiveres i statens kapitalregnskap/statens balanse.

Jeg viser til brev av 21.november fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Jørund Rytman til skriftlig besvarelse:

"Regjeringen gjør formuesomplassering med henvisning til at man skal få "bedre avkastning" enn alternativet". I SAS har det åpenbart ikke vært tilfelle, ei heller gjelder det investeringer i Aker. Vil man på et senere tidspunkt omgjøre "Formueomplassering" til vanlige bevilgninger, inntar man noen tapsavsetning i budsjettet, eller hvordan tenker regjeringen å håndtere "formueomplassering" som viser seg IKKE å gi forventet avkastning bedre enn alternativet?"


Svar:

Alle formuesomplasseringer og finanstransaksjoner føres "under streken" i statsbudsjettet og statsregnskapet, samtidig som de aktiveres i statens kapitalregnskap/statens balanse.

I statsregnskapet føres kun transaksjoner. Urealiserte kursgevinster og -tap motsvares ikke av en transaksjon og føres derfor ikke i statsregnskapet. Eventuelle realiserte gevinster og tap vil framgå som endringer i kapitalregnskapet.

Nærings- og handelsdepartementet publiserer årlig Statens eierberetning. Her framgår verdien av statens eierandeler.

Med hilsen
Sigbjørn Johnsen