Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Styrking av sjøtransporten og bærekraft i fiskeri- og havbruksforvaltingen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementets budsjettforslag for 2013 har en utgiftsramme på 4 929 millioner kroner. Dette innebærer en økning på 334,5 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett 2012.

Fiskeri- og kystdepartementets budsjettforslag for 2013 har en utgiftsramme på 4 929 millioner kroner. Dette innebærer en økning på 334,5 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett 2012.

-Å styrke konkurranseevna for sjøtransporten er en hovedprioritering i Fiskeri- og kystdepartementets budsjettforslag for 2013, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Regjeringen prioriterer også å styrke Fiskeridirektoratets havbrukstilsyn. I tillegg blir det foreslått startbevilgning til et nytt isgående forskingsfartøy. Fartøyet vil blant annet være viktig for ressurskartleggingen i nordområda.

Nasjonal transportplan – oppfølging på kystområdet

Både styrking av infrastrukturen og et redusert avgiftsnivå vil bidra til å styrke konkurranseevnen for sjøtransporten. Regjeringen foreslår å øke den statlige nettobevilgningen til oppfølging av Nasjonal transportplan (NTP) med 141 millioner kroner på kystområdet. Med budsjettforslaget for 2013 er fireårsperioden av NTP oppfylt.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til vedlikehold av navigasjonsinstallasjoner med 19,2 millioner kroner, tilskuddet til kommunal utbygging av fiskerihavner foreslås økt med 21,5 millioner kroner, bevilgningen til informasjonssystemet BarentsWatch foreslås økt med 16 millioner kroner, og bevilgningen til kystforvaltning, plan og analyse i Kystverket og Fiskeri- og kystdepartementet foreslås økt med til sammen 17 millioner kroner. Bevilgningen til fartøyer økes med 9,4 millioner kroner for å følge opp Kystverkets fornyelsesplan. Det foreslås en bevilgning på 25 millioner kroner til forskning og utredninger knyttet til sjøtransport og oppfølging av regjeringens nærskipsfartsstrategi. Regjeringen foreslår å avvikle kystavgiften, noe som innebærer en innsparing for næringen på 32,9 millioner kroner.

BarentsWatch

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til BarentsWatch med 16 millioner kroner. BarentsWatch er et helhetlig informasjonssystem for de norske hav- og kystområdene. Systemet består av en åpen del (informasjonsportal) og en lukket del (informasjons­utveksling mellom etater med forvaltningsansvar i norske sjøområder). I 2013 skal det blant annet utvikles et sikkert nettverk mellom etatene som er tilknyttet den lukket delen av BarentsWatch. Det skal startes opp utvikling av et helhetlig anløpsregime for skipsfarten som ved å koble ulike datakilder, vil gjøre det lettere å avdekke unormal aktivitet.

Styrking av havbrukstilsynet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Fiskeridirektoratet med 10 millioner kroner for å styrke havbrukstilsynet. Det utøvende risikobaserte tilsynet skal styrkes, særlig på områdene biomassekontroll og rømming. Bevilgningen skal sikre utvikling av verktøy for bedre biomassekontroll. Målet er å sikre at begrensningene som er gitt i tillatelsene knyttet til produksjon og miljø, ikke overskrides. En viktig del av styrkingen er også å videreutvikle elektroniske system for datainnsamling. Fiskeridirektoratet skal også styrke innsatsen når det gjelder tilsyn med anlegg for å forebygge rømming. Dette gjelder både anleggstekniske og driftstekniske risikofaktorer. Satsingen følger opp Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av havbruksforvaltningen, der det ble påpekt svakheter og mangler ved havbruksforvaltningens tilsyn og kontroll.

Nytt isgående forskningsfartøy

For å styrke polar- og miljøforskningen og ressurskartleggingen i nordområdene foreslår regjeringen å bygge et nytt isgående forskningsfartøy. Fartøyprosjektet har en samlet kostnadsramme på 1,4 mrd kroner, i budsjettet for 2013 foreslås det en startbevilgning på 75 millioner. Fartøyet vil ha hjemmehavn i Tromsø. De viktigste brukerne av fartøyet vil være Norsk polarinstitutt, Universitetet i Tromsø og Havforskningsinstituttet. Havforskningsinstituttet har ansvaret for å lede byggeprosessen. Det er ventet at fartøyet vil være ferdig i 2015.

Til toppen