Historisk arkiv

Over 600 millioner til Kvalitetsløft rus og psykisk helse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil gjennom Kvalitetsløft rus og psykisk helse forsterke og videreføre innsatsen fra de to opptrappingsplanene for rusfeltet og psykisk helse. Omlag 618 mill kroner benyttes til tiltak og innsatsområder innen Kvalitetsløftet rus og psykisk helse i 2012.

Regjeringen vil iverksette et kvalitetsløft rus og psykisk helse med følgende innsatsområder:

- Kompetanseplan rus og psykisk helse

- Bedre grunnlag for styring, kunnskap om helseutfordringer og behandling,

- Forskning, utvikling og kunnskapsstøtte.

Målet er å øke kompetansen om rus, avhengighet og psykisk helse i alle sektorer. Rekruttering og kvalifisering av personell, ledelse, videre- og etterutdanning og etablering av en egen legespesialitet i rus- og avhengighetsmedisin, er blant innsatsområdene.

Arbeidet med å framskaffe tilfredsstillende data på rusfeltet skal videreføres. Det etableres et felles programstyre for rusmiddelforskningsprogrammet og programmet for psykisk helse i regi av Norges forskningsråd.

Det tas sikte på å etablere et nytt forskningsprogram som skal bidra til mer praksisrettet forskning ved høgskoler og universitet med velferdsutdanninger. Ny kunnskap må tas i bruk i tjenestene samtidig som kompetansestøtte på feltet videreføres.