Historisk arkiv

En time mindre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår å innskrenke skjenketiden med én time. Den siste timen med alkoholserving nattestid har store menneskelige og samfunnsmessige kostnader. Mange skades eller blir utsatt for vold. Innskrenking av skjenketiden kan forebygge dette.

Regjeringen foreslår å innskrenke skjenketiden med én time. Den siste timen med alkoholserving nattestid har store menneskelige og samfunnsmessige kostnader. Mange skades eller blir utsatt for vold. Innskrenking av skjenketiden kan forebygge dette. 

Helse- og omsorgsdepartementet vil om kort tid sende på høring et forslag om å endre alkoholloven slik at maksimale skjenketid innskrenkes med én time. Det innebærer at skjenking av alkoholholdig drikk må opphøre kl 2, mot kl. 3 i dag. Etter forslaget blir det da forbudt å skjenke alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer mellom kl. 2 og kl. 13 og forbudt å skjenke annen alkoholholdig drikk mellom kl. 2 og kl. 6.

– Vi vet at begrenset tilgjengelighet, herunder begrensede skjenketider, er blant de viktigste virkemidlene for effektivt å forebygge alkoholskader. Videre vet vi at svært mange som oppsøker legevakt etter voldssituasjoner er alkoholpåvirket, uttaler helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen. – Gjennom å redusere skjenketidene skal vi begrense skadevirkningene av alkoholbruk. Norge skal ha en alkoholpolitikk som tar forebygging på alvor.

– Med en begrensning av skjenketiden vil flere oppleve å våkne i sin egen seng på søndag formiddag, snarere enn på sykehus eller glattcelle. Politi og helsevesen får frigjort krefter til andre utfordringer. Dette er god politikk, god samfunnsøkonomi og god forebygging, sier justisminister Knut Storberget.

Forslaget er en del av regjeringens innsats for å styrke forebygging generelt. – Ved siden av den bemanningssatsing vi nå foretar i norsk politi med rekordopptak på Politihøgskolen og 460 nye sivile stillinger i krisepakken, må vil også tenke forebygging, sier justisministeren. Om få uker lanseres en bred, felles strategi for forebygging som dekker en rekke samfunnsområder.

Helse- og omsorgsdepartementet tar sikte på å sende ut høringen om endringer i alkohollovgivningen i løpet av sommeren. Høringsfristen vil være tre måneder.

Les kronikk i VG om skjenketider.

VIDEO:Hanssen og Storberget om høringsforslaget.


Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen og justisminister Knut Storberget ønsker at skjenketiden innskrenkes med én time.

Fakta og forskning:

Rosenkrantzgate i Oslo
• 8 av 10 anmeldte voldsepisoder skjer mellom klokka 24 og 4 om morgenen.
• 6 av 10 anmeldte forhold skjer i køen foran et utested, i døren inn eller inne på utestedet.
• Nesten alltid er gjerningsperson og offer ukjente for hverandre.
• 75 prosent av pågrepne gjerningspersoner var berusede.
• Blant fjerdedelen som ikke var beruset, var over halvparten ordensvakter på jobb. 
• I klarspråk: Nesten alle voldsanmeldte utelivsgjester var fulle, og gikk løs på folk de ikke kjenner. (Politiets undersøkelse om Rosenkrantzgate 2005)

Vold generelt i Oslo
• 7 av 10 anmeldte saker for fysisk vold skjedde mellom midnatt og kl 6 om morgenen. Mer enn 70 prosent skjedde natt til fredag, lørdag eller søndag (Tall fra sentrum politistasjon, 2008).
• Politiet opplyser at en stor andel av volden i Oslo skjer i rus. Mange av episodene skjer i sentrum nattestid i forbindelse med uteliv (Vold i Oslo 2006 – en analyse av voldsanmeldelser, Oslo politidistrikt 2007).
• Det samme mønsteret gjør seg gjeldende ved voldtekt. I majoriteten av voldtektene er både offer og gjerningspersonene ruspåvirket, og en høy andel av denne kriminaliteten skjer på nattestid i helgene (Voldtekt i Oslo 2007 En gjennomgang av sentrale data fra anmeldte voldtekter ved Oslo politidistrikt, 2008).

Vold i hjemmet
• En stor andel av gjerningspersonene er alkohol- /ruspåvirket.
• Rus var en del av situasjonen i 43 % av tilfellene hvor overgrepene hadde pågått over tid.  Kun 24 % av ofrene oppga at overgriper alltid var edru under mishandlingen eller overgrepet (Rapportering fra krisesentrene 2007, SSB).

Skjenketider
• Antall skjenkesteder i Norge er tredoblet siden 1980. Det er blitt stadig vanligere at kommunene tillater utvidede salgs- og skjenketider i forhold til alkohollovens normaltid.
• I 2007 hadde ca 60 prosent av kommunene utvidede salgs- og skjenketider.Økning i bevillinger: I 1980 hadde om lag hvert fjerde skjenkested tillatelse til å selge brennevin – per 2009 har 4 av 5 skjenkesteder slik tillatelse.