Historisk arkiv

Nevroplan 2015 skal gi mer målrettede tjenester

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Et bedre liv og mer målrettet hjelp for personer med sykdommer som Multippel sklerose (MS), Cerebral parese (CP), Parkinsons sykdom, hjerneslag og epilepsi. – Gjennom ” Nevroplan 2015” skal vi utvikle og forbedre helsetjenestene til denne store brukergruppen, sier helse- og omsorgsminister Anne- Grete Strøm- Erichsen.

Tallet på tjenestemottakere under 67 år er nesten blitt tredoblet de siste 20
årene. Mer enn hver tredje bruker av omsorgstjenester har nevrologiske skader og sykdommer, noe som krever et omfattende tjenestetilbud.

- Mye tyder imidlertid på at dagens omsorgstjeneste ikke i tilstrekkelig grad er utformet og tilrettelagt for personer med nevrologiske skader og sykdommer. Dette innebærer at det er nødvendig med endringer både i forhold til omsorgstjenestens kompetanse, arbeidsformer, tjenesteinnhold og faglige fokus, sier Strøm- Erichsen, og fortsetter:

- Gjennom ”Nevroplan 2015” legger regjeringen til rette for mer åpenhet og kunnskap om disse sykdommene, og utvikle tjenestene slik at brukerne kan leve et mest mulig aktivt og meningsfylt liv.

Nevroplan 2015 består av tre hovedelementer:

  • Informasjon og ny kunnskap
    Målet er å synliggjøre og løfte fram brukere med nevrologiske skader og sykdommer, og bidra til mer åpenhet og kunnskap. Det er nødvendig med informasjon og veiledning til brukere selv, deres pårørende, til fagfolk, beslutningstakere og allmennheten.
  • Rehabilitering i dagliglivet og aktivitets- og treningstilbud
    Målet er å understøtte egenmestring og brukerinnflytelse og å bidra til meningsfulle hverdager for den enkelte. Dette skal blant annet gjøres gjennom tilrettelegging av aktivitets- og treningstilbud.
  • Flerfaglig utviklingsarbeid
    Målet er å øke den faglige bredden i det kommunale tjenestetilbudet med sterkere vekt på aktivisering, rehabilitering og bistand i hverdagen. Det er behov for å utvikle tjenester som bedre treffer de nye brukergruppenes behov. Dette forutsetter tverrfaglig samarbeid i helse- og omsorgstjenesten og tett oppfølging fra spesialisthelsetjenesten.

Nevroplan 2015 er en av delplanene innenfor Omsorgsplan 2015. Planen er utarbeidet på bakgrunn av Rapport IS-1875 «Fleksible tjenester – for et aktivt liv» fra Helsedirektoratet, med utfordringer, behov og anbefalte satsingsområder.

Les Nevroplan 2015

Les også rapporten "Fleksible tjenester - for et aktivt liv" fra Helsedirektoratet (pdf)

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter