Historisk arkiv

Historisk arkiv

Pasienter skal slippe privat betaling for CT/MR

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har i forslag til statsbudsjett for 2012 lagt opp til en vekst på hele 6,5 prosent til poliklinisk radiologi (MR, CT, røntgen) ved de offentlige sykehusene. Dette innebærer en økning i budsjett for slike undersøkelser på i størrelsesorden 40 millioner kroner.

- Jeg mener at pasienter ikke skal måtte betale privat for nødvendige radiologiske undersøkelser enten det skyldes for lite kapasitet eller at pasientene gis mangelfull informasjon, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Det er ventetid særlig for MR- og CT-undersøkelser. Selv om høyt prioriterte pasienter skal behandles først, oppleves likevel ventetiden for mange pasienter som for lang. Bevilgningsforslaget betyr at det legges til rette for at ventetiden skal reduseres betraktelig i 2012. Dette vil kunne gi i størrelsesorden 10.000 flere MR-undersøkelser ved sykehusenes poliklinikker i 2012.

En økning ved de private røntgeninstituttenes vil være avhengig av omfanget av kontrakter mellom regionale helseforetak og de private institusjonene.

Ved lang ventetid har mange pasienter fått tilbud om rask undersøkelse ved private røntgeninstitutter hvis de i stedet betaler for denne selv. Slik markedsføring kan ikke aksepteres, med mindre pasienten selv etterspør en slik tjeneste.

De regionale helseforetakene er bedt om å rydde opp i dette og som eksempel kan nevnes at Helse Sør-Øst RHF i sine nye kontrakter blant annet vil stille krav om at tilbyder skal gi pasienten relevant informasjon om alternative undersøkelsessteder under offentlige avtaler og hvordan pasienten skal komme i kontakt med Kontoret for fritt sykehusvalg. Informasjon skal fremkomme av henvisningsblanketten til tilbyder.

http://www.frittsykehusvalg.no/