Historisk arkiv

Ikke i tråd med abortregelverket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet mottok 5. mai svar fra Helsedirektoratet som konkluderer med at praksis knyttet til senaborter etter 22. uke har vært i strid med loven. Brevet inneholder en juridisk vurdering av forbudet mot abort når det er grunn til å tro at fosteret er levedyktig. Videre redegjøres det for faglige utfordringer knyttet til å fastsette svangerskapets lengde.

Departementet har bedt om en vurdering av dette etter at direktoratet orienterte om abortklagenemndas praksis. Departementet fant grunn til å innhente en redegjørelse for de faktiske og juridiske forholdene.

Abortloven slår fast at etter utgangen av attende svangerskapsuke kan et svangerskap ikke avbrytes med mindre det er særlig tungtveiende grunner for det. Er det grunn til å anta at fosteret er levedyktig, kan tillatelse til svangerskapsavbrudd ikke gis.

Etter direktoratets vurdering, er det ikke tillatt med abort av levedyktige fostre selv om sterke sosiale grunner skulle tilsi noe annet. Departementet slutter seg til denne vurderingen. Kvinnens lave alder, at graviditeten er resultat av en kriminell handling eller andre sterke sosiale grunner kan ikke begrunne abort av levedyktige fostre.

- Dette er en alvorlig sak og det er viktig at Helsedirektoratet har kommet med en klar konklusjon. Nemnda må gjøre vanskelige vurderinger, men brudd på abortregelverket skal ikke forekomme, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Spørsmålet om abort etter 12. svangerskapsuke skal innvilges eller ikke avgjøres av uavhengige abortnemnder. Verken departementet eller direktoratet kan instruere nemndene om avgjørelsen i den enkelte abortsak.

Direktoratet har tatt opp problemene med den sentrale abortklagenemnden. Departementet er informert om at nemnda har endret sin praksis i tråd med direktoratets juridiske vurderinger.

Les brevet fra Helsedirektoratet (pdf)

Les mer på Helsedirektoratets nettsider

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter