Historisk arkiv

Offisiell åpning av HUNT biobank i Levanger 15. februar 2007

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Offisiell åpning av HUNT biobank i Levanger 15. februar 2007


Jeg er veldig glad for å være her i Levanger i dag. Dette er en viktig dag, ikke bare for befolkningen i Nord- Trøndelag, men for hele Norge. Og jeg er imponert over det arbeidet som er gjort for å få etablert dette fantastiske anlegget. Gratulerer!

På tross av at Norge er et lite land, har norsk epidemiologisk forskning markert seg internasjonalt. Ja, vi ligger i forskningsfronten internasjonalt. Dette skyldes at vi i forskningssammenheng har et fortrinn ved at våre nasjonale helseregistre er komplette og ved at datakvaliteten i disse registrene er høy, og ikke minst at vi i en årrekke har gjennomført regionale befolkningsundersøkelser som HUNT. 

Dersom Norge skal opprettholde den ledende rollen på dette området, må infrastrukturen rundt helseregistre og biobanker styrkes og forskere må sikres full tilgjengelighet til datamaterialet. Det er derfor et mål for departementet å arbeide for en sterkere finansiering av biobanker og helseregistre, og skape større og sterkere forskningsmiljøer og nettverk. HUNT biobank er en viktig bidragsyter i dette arbeidet.

Det er i denne sammenheng ikke minst gledelig at samarbeidspartnerne i FUGE-samarbeidet har besluttet å bruke HUNT biobank som sin nasjonale biobank, og at Folkehelseinstituttet og universitetene i Tromsø, Bergen og Oslo vil samle blodprøver fra de regionale helseundersøkelsene i hele landet her i Levanger. Slik blir HUNT biobank også et sentralt utgangspunkt for nasjonalt og internasjonalt samarbeid om forskning.

Det er et mål for departementet å bidra til økonomiske, organisatoriske og juridiske rammebetingelser som legger til rette for forskning og næringsutvikling på materialet i biobankene. Departementet er kjent med planene for næringsmessig utvikling av HUNT biobank, og vil medvirke til å finne løsninger for å få til dette.

Gjennom de siste 5 årene har det skjedd mye som har betydning for helseregistre og epidemiologisk forskning i Norge. Personopplysningsloven trådte i kraft i 2001, helseregisterloven i 2002, biobankloven i 2003, og etableringen av et personidentifiserbart Norsk pasientregister er nylig vedtatt av Stortinget.  I løpet av våren vil regjeringen legge fram forslag til ny helseforskningslov. En viktig hensikt med loven er å gjøre forskningen enklere og øke tryggheten for pasienter og forskningsdeltakere.

Samtidig er det veldig viktig at de opplysningene som samles inn til alle våre helseregistre og biobanker kun brukes til de formål de er samlet inn for, og at personvernet og datasikkerhet har høy prioritet. Vi er helt avhengig av at pasientene har tillit til helsetjenesten og til helseregistrene. Det er jo pasientene som er i fokus og som vi arbeider for. Jeg vet at dere her i Nord-Trøndelag har høy fokus på å opprettholde tilliten til befolkningen, og at dere dermed oppnår høy deltakelse ved befolkningsundersøkelsene.
Herved erklærer jeg HUNT biobank for åpnet.