Historisk arkiv

22. juli-kommisjonens rapport på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag 22. juli-kommisjonens rapport på høring. – Vi ønsker en bred deltakelse, og det inviteres til at også organisasjoner, instanser og eventuelt interesserte privatpersoner kommer med innspill, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag 22. juli-kommisjonens rapport på høring.
– Vi ønsker en bred deltakelse, og det inviteres til at også organisasjoner, instanser og eventuelt interesserte privatpersoner kommer med innspill, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Departementet har besluttet at høringsfristen settes til tre uker.

– Jeg ser ulempene med kort høringsfrist, men er likevel kommet til at hensynet til rask framdrift i arbeid med oppfølgingen av 22. juli-kommisjonens rapport må veie tyngre, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Departementet ber spesielt om synspunkter på kommisjonens avsluttende konklusjoner og anbefalinger, slik de framgår av kapittel 19.

22. juli-kommisjonen ble oppnevnt for å gjennomgå og trekke lærdom av angrepene på regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011. Kommisjonen avga sin rapport til statsministeren 13. august 2012.

Høringsfristen er fredag 7. september 2012.

Les høringsbrevet her