Historisk arkiv

Styrket bekjempelse av piratkopiering og varemerkeforfalskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

– God beskyttelse av patenter, varemerker og andre industrielle rettigheter er av avgjørende betydning for næringslivet, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo. Regjeringen endrer lovverket for å bekjempe piratkopiering og varemerkeforfalskning.

Forslaget som ble lagt frem i statsråd i dag, innebærer at de norske reglene vil bli minst like gunstige for rettighetshaverne som det som gjelder i våre konkurrentland. På viktige punkter vil rettighetshaverne gis en sterkere stilling enn det som følger av EUs regler på området. – Forslaget vil gi norsk næringsliv gode og konkurransedyktige rammevilkår og legger til rette for investeringer i kunnskapsbasert og nyskapende næringsvirksomhet, sier Faremo. Forslaget styrker retten til vederlag og erstatning betydelig. Den økonomiske kompensasjonen rettighetshaverne har krav på ved piratkopiering og varemerkeforfalskning vil bli vesentlig høyere enn i dag. Det foreslås også en vesentlig utvidelse av strafferammene for piratkopiering og varemerkeforfalskning. Videre foreslås det blant annet at nedleggelse av rettslig forbud, ødeleggelse og andre tiltak rettet mot piratvarer, styrkes.

De reglene gir rettighetshaverne rett til å kreve informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk for piratvarer.

For å legge til rette for en effektiv og rasjonell behandling av tvister om piratkopiering og varemerkeforfalskning, foreslås det videre at behandlingen av slike saker i hovedsak skal sentraliseres til Oslo tingrett.