Historisk arkiv

Barnas Hus på Hamar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen vil etablere Barnas hus på Hamar. – Vi ønsker å intensivere innsatsen mot vold og overgrep mot barn. For å gjøre det enklere for barna, samler vi nå fagpersoner under ett tak, sier justisminister Knut Storberget.

Regjeringen vil etablere Barnas hus på Hamar.  – Vi ønsker å intensivere innsatsen mot vold og overgrep mot barn. For å gjøre det enklere for barna, samler vi nå fagpersoner under ett tak, sier justisminister Knut Storberget.

– Unger i en så utsatt posisjon trenger et sted der de blir tatt vare på og er trygge. De trenger oppfølging i forhold til både fysisk og psykisk helse. Foreldre og barn skal ikke bli overlatt til seg selv for å finne ut hvor de kan få hjelp, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

Barnas hus er et nytt tilbud som skal gi helhetlig hjelp, omsorg og behandling til barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep, vold eller vært vitne til vold og mishandling i nære relasjoner. Det skal blant annet prøves ut en ny modell for dommeravhør og medisinsk undersøkelse. Barnas hus skal bli et senter for å styrke kompetansen hos de som arbeider med barn og bedre samarbeidet i forbindelse med overgrepssaker, samt gi råd og veiledning til foreldre og andre pårørende.

Barnas hus på Hamar kommer i tillegg til Barnas hus i Bergen, som i januar ble vedtatt etablert som pilotprosjekt.

Fakta:

  • Barnas hus skal etableres i et selvstendig, fysisk hus, og ikke i en allerede eksisterende institusjon.
  • Personalet skal arbeide i huset, slik at barnet ikke sendes fra sted til sted.
  • Huset skal være utstyrt for dommeravhør, medisinske undersøkelser og rom for samtale/terapi.
  • Etter reglene for dommeravhør, skal en dommer avhøre eller peke ut den som skal forestå avhøret. Dette er ofte en polititjenestemann eller en person med tilknytning til barne- og ungdomspsykiatrien.
  • Prosjektet etableres med fagfolk som samarbeider innenfor gjeldende regler for taushetsplikt og opplysningsplikt.
  • Lege eller sykepleier som gjennomfører medisinske undersøkelser, skal ha spisskompetanse.
  • Barnas hus skal ha tverrfaglig ekspertise innen seksuelle og fysiske overgrep. Dette innebærer også nært samarbeid mellom lokale tjenester som arbeider med overgrep mot barn.
  • Barnas hus skal ha fast personale som ”drifter” huset, samtidig som personalet som skal kunne utføre arbeid i forbindelse med overgrep, kan komme dit ved tilkalling eller være deltidsansatt.
  • Barnas hus skal også føre dokumentasjon og bygge opp kunnskap om overgrep mot barn. Dette gjelder på alle fagområder slik at personalet som arbeider ved Barnas hus kan bistå med råd og veiledning i denne type saker. Kompetanseutviklingen skal ivaretas av de regionale kompetansesentrene om vold og traumatisk stress.

Politimesteren i Hedmark politidistrikt er av Politidirektoratet gitt ansvaret for å organisere en lokal prosjektgruppe med deltakelse fra alle relevante instanser/organer med sikte på etablering av et Barnas hus som skal dekke Helseregion Øst.

Det skal utarbeides en konkret prosjekt­plan for Barnas hus på Hamar, der det tas hensyn til regionale forhold. Den regionale prosjektgruppen vil få i oppgave å sørge for at Barnas hus etableres på en hensiktsmessig måte og skal sikre at etablering skjer ut fra lokale forhold der det tas hensyn til blant annet eksisterende hjelpe- og behandlingstilbud, og at det bygges på den kompetansen som allerede finnes i regionen.

Prosjekt Barnas hus skal gjennomføres i tråd med intensjonene i Stortingets vedtak i saken den 4. mars 2005 og prosjektrapport av mai 2006 til Justisdepartementet. Politidirektoratet skal samarbeide med SHdir, BUFdir, Domstolsadministrasjonen, politiet/påtalemyndigheten i en styringsgruppe for prosjektet.