Historisk arkiv

Historisk arkiv

Norges første barnehus åpnet i Bergen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Barn som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep opplever ofte at hjelpen uteblir eller at den kommer for sent. For å sikre disse barna bedre hjelpe- og behandlingstilbud åpnet justisminister Knut Storberget i dag Norges første barnehus i Bergen.

Barn som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep opplever ofte at hjelpen uteblir eller at den kommer for sent. For å sikre disse barna bedre hjelpe- og behandlingstilbud åpnet justisminister Knut Storberget i dag Norges første barnehus i Bergen. Fra nå vil avhør, undersøkelser og behandling av barnet skje på ett og samme sted.

- Barn fortjener samfunnets beste beskyttelse. Ved å samle fagpersonene under samme tak og la dem samarbeide på tvers vil ofrene få bedre støtte og omsorg. Jeg er glad og stolt over at vi når har fått på plass Norges første barnehus. Dette er en historisk dag,  sier justisminister Knut Storberget.

Barnehuset er et nytt tilbud som skal gi helhetlig hjelp, omsorg og behandling til barn som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep eller vært vitne til vold og mishandling i nære relasjoner.  I barnehuset skal det blant annet gjennomføres dommeravhør og medisinske undersøkelser.

Barnehuset skal bli et senter for å styrke kompetansen til dem som arbeider med barn og bedre samarbeidet mellom etater i forbindelse med overgrepssaker, samt gi råd og veiledning til foreldre og andre pårørende.

Regjeringen vil i høst etablere barnehus på to steder; ett i Bergen og ett på Hamar.
I løpet av 2008 er det bestemt å opprette ytterligere tre barnehus slik at ordningen på sikt blir landsdekkende.

Fakta:

  • Barnehuset etableres som et selvstendig, fysisk hus, og ikke i en allerede eksisterende institusjon.
  • Huset er utstyrt for dommeravhør, medisinske undersøkelser og rom for samtale/terapi.
  • Barnet skal få alle tjenestene i huset, slik at barnet ikke sendes fra sted til sted.
  • Kristin K. Fjell er tilsatt prosjektleder for Barnehuset i Bergen. I tillegg skal ytterligere fire personer tilsettes.
  • Etter reglene for dommeravhør skal en dommer avhøre eller peke ut den som skal forestå avhøret. Dette er ofte en polititjenestemann eller en person med tilknytning til barne- og ungdomspsykiatrien.
  • Barnehuset etableres med fagfolk som samarbeider innenfor gjeldende regler for taushetsplikt og opplysningsplikt. Det skal være et fagteam på tre personer. De skal ha tverrfaglig ekspertise innen seksuelle og fysiske overgrep. Dette innebærer også nært samarbeid mellom lokale tjenester som arbeider med overgrep mot barn.
  • Lege eller sykepleier som gjennomfører medisinske undersøkelser, skal ha spisskompetanse.
  • Barnehuset skal også føre dokumentasjon og bygge opp kunnskap og kompetanse vedrørende overgrep mot barn. Dette gjelder på alle fagområder slik at personalet som arbeider ved Barnehuset kan bistå med råd og veiledning i denne type saker. Kompetanseutviklingen skal ivaretas i samarbeid med regionale kompetansesentre om vold og traumatisk stress.