Historisk arkiv

Endring av utvisningsbestemmelsen for utlendinger som har barn i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Statsminister Jens Stoltenberg og justisminister Knut Storberget varslet i juli at utvisningsreglene vil bli endret slik at det skal mer til for å utvise en utlending som har barn i Norge. Endringen innebærer at utlendinger som hovedregel ikke skal utvises som en følge av at de har arbeidet ulovlig i Norge i en kortere periode.

Statsminister Jens Stoltenberg og justisminister Knut Storberget varslet i juli at utvisningsreglene vil bli endret slik at det skal mer til for å utvise en utlending som har barn i Norge. Endringen innebærer at utlendinger som hovedregel ikke skal utvises som en følge av at de har arbeidet ulovlig i Norge i en kortere periode. Forutsetningene er at det ulovlige arbeidet har foregått i mindre enn to år, at utlendingen har barn i Norge og skal bo fast sammen med barnet, og at utlendingen fyller vilkårene for familiegjenforening.

Bakgrunnen for endringen er at hensynet til barnets beste skal vektlegges sterkere i slike saker. Justisdepartementet har nå endret utvisningsbestemmelsene i forskriften. Endringen trer i kraft straks.

I påvente av regelendringen ble saker som kunne falle inn under den nye bestemmelsen, stilt i bero eller gitt utsatt iverksettelse. De berostilte sakene vil nå bli gjenopptatt til behandling i UDI og UNE etter den nye forskriftsbestemmelsen. Utlendinger med endelige utvisningsvedtak som ble gitt utsatt iverksettelse, må imidlertid sende inn en søknad om omgjøring av tidligere vedtak for at utlendingsmyndighetene skal vurdere deres sak på nytt etter nye regler.