G-06/2010 Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften § 14-1. Opphør av rundskriv GI-18/2010 om berostillelse.

Justisdepartementet har 23. august 2010 besluttet å gjøre en endring i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) § 14-1 første ledd. Endringen trer i kraft straks.

Justisdepartementet har 23. august 2010 besluttet å gjøre en endring i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) § 14-1 første ledd.

Endringen trer i kraft straks.

1. Utlendingsforskriften § 14-1 første ledd

Forskriftens § 14-1 regulerer utvisning på grunn av ulovlig opphold når utlendingen har barn i riket. § 14-1 fastsetter at det på nærmere angitte vilkår som hovedregel ikke skal utvises på dette grunnlaget når det ulovlige oppholdet har en varighet på mindre enn to år og vilkårene i første ledd bokstavene a – c er oppfylt.

Bestemmelsen i § 14-1 første ledd er nå endret slik at utlendinger som hovedregel heller ikke skal utvises i tilfeller hvor utvisningsgrunnlaget er ”ulovlig arbeid” i mindre enn to år. Bakgrunnen for endringen er at hensynet til barnets beste skal vektlegges sterkere i tilfeller hvor bruddet på utlendingsloven består i at utlendingen har arbeidet ulovlig. Kombinasjonstilfeller hvor utlendingen både har oppholdt seg ulovlig og har arbeidet ulovlig i mindre enn to år, faller inn under bestemmelsen.

Vilkåret ”i mindre enn to år” er absolutt og et skjæringstidspunkt for når bestemmelsen i § 14-1 kommer til anvendelse. Hvis utlendingen arbeider og oppholder seg ulovlig samtidig, vil saken falle inn under § 14-1 hvis denne perioden er på mindre enn to år. Det samme gjelder hvis det ulovlige oppholdet etterfølges av ulovlig arbeid og varigheten samlet sett er på mindre enn to år. Hvis utlendingen derimot oppholder seg ulovlig i Norge i for eksempel ett og et halvt år og deretter arbeider ulovlig i ett år, omfattes utvisningssaken ikke av hovedregelen i § 14-1 første ledd.

Tilfeller hvor utlendingen har begått andre brudd på utlendingsloven, eventuelt i tillegg til ulovlig opphold og ulovlig arbeid, omfattes ikke av § 14-1.

Departementet vil presisere at det i utvisningssaker som faller utenfor anvendelsesområdet til § 14-1, skal foretas en forholdsmessighetsvurdering etter lovens § 70. Ved denne vurderingen skal hensynet til barnets beste være et grunnleggende hensyn, jf. lovens § 70 første ledd siste punktum.

Når det gjelder praktiseringen av bestemmelsen i § 14-1, viser departementet for øvrig til vedlegg 14 i Arbeids- og inkluderingsdepartementets ikrafttredelsesrundskriv til ny lov og forskrift A-63/09 utgitt 21.12.2009.

2. Opphør av rundskriv GI-18/2010 – Instruks om å stille saker i bero og å gi utsatt iverksettelse av vedtak i påvente av endringer i forskriften § 14-1

I rundskriv GI-18/2010 av 23.07.2010 instruerte Justisdepartementet UDI og UNE om å ikke behandle utvisningssaker som kan falle inn under den nye forskriftsbestemmelsen. Videre ble UDI og UNE instruert om å instruere politiet om å utsette iverksettelsen av allerede endelige utvisningsvedtak som falt inn under den kategori saker som skulle berostilles. Instruksen ble gitt i påvente av den varslede endringen i forskriftens § 14-1. Ny § 14-1 er nå vedtatt, og bestemmelsen trer i kraft straks. Rundskriv GI-18/2010 oppheves derfor med virkning fra ikrafttredelsen. 

Med hilsen 

Birgitte Ege (e.f.)
avdelingsdirektør

Unni Mette Vårdal
seniorrådgiver

Vedlegg: Endringsforskrift til utlendingsforskriften