Forsiden

Historisk arkiv

Erstatning for personskader – ytterligere informasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Voldsoffererstatning etter de tragiske hendelsene i regjeringskvartalet og på Utøya (oppdatering mandag 8. august 2011)

Denne oppdateringen gir informasjon vedrørende: <ul> <li>vilkår for voldsoffererstatning</li> <li>pårørendes rettigheter</li> <li>rettigheter for dem som har bidratt i redningsarbeidet</li> <li>informasjon om hvordan man går frem for å søke voldsoffererstatning</li> <li>viktig å vite når du skal søke voldsoffererstatning </li></ul>

English version not yet published. For general information in English regarding compensation for victims of violent crime see: www.sivilrett.no/en-gb/Innhold/Compensation-for-victims-of-violent-crimes/

For generell informasjon om voldsoffererstatningsordningen viser vi til oppslaget 1. august.

Oppslaget 1. august omhandler blant annet rettigheter til den som selv er skadet, og til etterlatte av de omkomne. Denne oppdateringen gir informasjon vedrørende:

  • vilkår for voldsoffererstatning
  • pårørendes rettigheter
  • rettigheter for dem som har bidratt i redningsarbeidet
  • informasjon om hvordan man går frem for å søke voldsoffererstatning
  • viktig å vite når du skal søke voldsoffererstatning

1. Vilkår for voldsoffererstatning

Det er en målsetting for regjeringen at søknad om voldsoffererstatning etter de tragiske hendelsene 22. juli 2011 så langt som mulig skal kunne fremsettes og behandles raskt. Det er derfor besluttet at voldsoffermyndighetene skal kunne behandle søknader som har grunnlag i terrorhandlingene 22. juli uavhengig av dom i straffesaken. Det gjøres også enkelte andre unntak fra lovens vanlige ordning:

Anmeldelsesvilkåret innebærer at voldshandlingen i hovedregel må meldes til politiet. Videre er det et vilkår for voldsoffererstatning at søker har anmodet politi- og påtalemyndighet om å kreve erstatning fra skadevolderen i forbindelse med straffesaken.

For hendelsene i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli er det besluttet at det foreligger slik særlig grunn at det kan gjøres unntak fra disse to vilkårene for alle som var på Utøya 22. juli og for dem som var i eller ved bygningene i Oslo da de ble rammet (de som er å anse som strafferettslig fornærmet), samt deres etterlatte og pårørende.

Vilkåret om at det skal foreligge klar sannsynlighetsovervekt for at det har skjedd en handling som gir rett til voldsoffererstatning anses uten videre oppfylt for de nevnte gruppene.

For andre søkere gjelder i utgangspunktet lovens hovedregler.

2. Hvis du er pårørende til en skadet Pårørende er ikke nevnt i voldsoffererstatningsloven. Det er derfor ingen klar definisjon av hvilke personer som regnes som pårørende. I særlige tilfelle kan pårørende få dekket sitt tap.

Du er pårørende hvis du er den skadedes ektefelle/partner/samboer, den skadedes foreldre, barn eller andre som har trådt inn i deres sted. Som pårørende kan du få dekket påførte utgifter i forbindelse med å ivareta den skadede når dette ikke kan bli erstattet annet sted. Utgiftene kan f. eks. være eventuelle oppholdsutgifter og reiseutgifter til Sundvollen eller Oslo.

Enkelte pårørende kan være direkte skadelidt etter hendelsene 22. juli. I helt spesielle tilfelle kan du da være berettiget til voldsoffererstatning på lik linje med dem som den straffbare handlingen er rettet mot. Av betydning ved vurderingen av om du er i en slik stilling er ditt forhold til den skadede, hvilken skade du selv er påført, om det foreligger årsakssammenheng mellom terrorhandlingen og skaden du er påført og hvor nær du var terrorhandlingene.

Dine skader må dokumenters gjennom legeerklæring el.l. Hvordan du søker voldsoffererstatning ser du i avsnitt 4 og 5 nedenfor.

3. Til deg som har bidratt i redningsarbeidet

Mange mennesker har gjort en betydelig innsats i arbeidet med å bistå i redningsarbeidet etter terroranslagene. Enkelte av bidragsyterne kan selv ha blitt påført personskade i forbindelse med innsatsen. Voldsoffererstatningsordningen kan omfatte slike forhold. Bidragsytere kan sende inn søknad om voldsoffererstatning, se mer om søknadsprosessen i avsnittene nedenfor.

4. Hjelp til å søke voldsoffererstatning

Du kan selv sende inn søknad om voldsoffererstatning. Det er ikke påkrevet med advokatbistand. Eget forenklet søknadsskjema er under utarbeidelse. Inntil det foreligger kan søknad fremmes ved å fylle ut gjeldende søknadsblankett. Begge blanketter vil finnes på www.voldsoffererstatning.no. Søknaden sendes til Kontoret for voldsoffererstatning, postboks 253, 9951 Vardø. Mange vil ha rett til å få oppnevnt bistandsadvokat, som uten kostnad for deg vil bistå med å søke voldsoffererstatning. Vi viser til informasjon om dette fra Politiet/Kripos på siden www.politi.no/artikkel/kripos/Kampanje_80.xml

Har du ikke krav på bistandsadvokat men likevel ønsker hjelp fra advokat, kan du selv ta kontakt med advokat. Du kan ha krav på dekning av utgifter etter rettshjelpsordningen. Dette vil advokaten gi nærmere informasjon om, og eventuelt fremsette søknad om.

5. Viktig å vite når du skal søke voldsoffererstatning

For å kunne behandle søknader om voldsoffererstatning så raskt som mulig, er følgende punkter viktig:

Som vedlegg til søknaden bes du sende inn dokumentasjon på de utgiftene du søker dekket og erklæringer fra lege eller annet helsepersonell som beskriver eventuell personskade som du er påført, samt årsaken til skaden. Voldsoffererstatningsordningen omfatter i utgangspunktet bare de utgiftene som ikke kan erstattes av andre ordninger eller forsikringer. Det er derfor viktig for deg å undersøke hvilke utgifter du kan være berettiget til å få dekket andre steder.

Enkelte utgifter kan være omfattet av andre offentlige kompensasjonsordninger, for eksempel sykepenger ved tapt inntekt som følge av sykefravær, reiseutgifter til behandling, utgifter som ledsager når barn under 18 år er til behandling. Informasjon om hva som dekkes gjennom statens velferdsordninger får du ved å kontakte Nav, som har etablert nasjonal kriseberedskapstelefon for ofre og pårørende. Her vil du få avklaring på spørsmål om aktuelle tjenester og ytelser fra Nav. Mer om dette på http://www.nav.no/Helse/NAV+har+etablert+nasjonal+kriseberedskapstelefon.284478.cms

Mange vil kunne få dekket utgifter gjennom sine forsikringer. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap for å undersøke hvilke dekningsmuligheter som finnes der. Som arbeidstaker kan du være dekket av yrkesskadeforsikring. Arbeidsgiver har plikt til å sende skademelding til ditt lokale Nav-kontor. Dersom arbeidsgiver ikke har gjort dette, kan du melde skaden selv.

Arbeidstakere i departementene kan ha rett til erstatning fra Statens pensjonskasse. Informasjon om dette finnes på siden http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/Lønns-%20og%20personalpolitikk/PM2011-09.pdf

Dette informasjonsskrivet vil bli oppdatert ved behov.