Historisk arkiv

Mer politikraft:

Tidenes budsjettløft for politiet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen foreslår å øke politibudsjettet med hele 1,3 milliarder kroner i 2010. Det gir blant annet en kraftig økning i antall årsverk og tidenes opptak på Politihøgskolen.

Justisminister Knut Storberget forteller om økningen i opptaket av studenter ved Politihøgskolen de siste årene.

Justisminister Knut Storberget forteller om økningen i opptaket av studenter ved Politihøgskolen de siste årene.

Regjeringen foreslår å øke politibudsjettet med hele 1,3 milliarder kroner i 2010. Det gir blant annet en kraftig økning i antall årsverk og tidenes opptak på Politihøgskolen.

– I sommer fikk vi på plass en ny arbeidstidsavtale i politiet. Nå foreslår Regjeringen å bevilge godt over én milliard kroner mer til etaten – det største budsjettløftet noen sinne. Vi regner med at dette gir tydelige resultater i form av mer politikraft, mer oppklart kriminalitet og mer trygghet, sier justisminister Knut Storberget.

Andre viktige tiltak i budsjettforslaget er økt kontroll i grenseområdene, egen innsatsstyrke mot vinningskriminalitet, fast voldtektsgruppe, styrket innsats mot økonomisk kriminalitet og miljø- og kulturkriminalitet, nytt avlytningssikkert nødnett og sentralfinansiert DNA-reform.

Budsjettet foreslås økt med til sammen 1,3 milliarder kroner i 2010. Eksklusive pris- og lønnsstigning er økningen om lag 1,2 milliarder. Regjeringen har dermed økt budsjettet for politi og påtalemyndighet med om lag 2,85 milliarder kroner nominelt i perioden 2006-2010.

Politisatsingen i 2010:

En av de største utfordringene denne regjeringen arvet i justissektoren var mangelen på folk i politi- og lensmannsetaten. I 2009 og 2010 vil Regjeringen ha lagt til rette for over 1000 årsverk og doblet opptaket av nye studenter siden den tok over i 2006.

Rekordopptak ved Politihøgskolen. Regjeringen foreslår å øke opptaket ved Politihøgskolen til 720 studenter i 2010. Det betyr en dobling av opptaket siden 2006, og er det høyeste opptak av studenter ved Politihøgskolen noen sinne. Til sammenligning ble det i 2007 og 2008 tatt opp 432 studenter, mens opptaket ble økt til 552 studenter i 2009. I perioden 2005-2009 ble det utdannet 648 flere politustudenter enn under regjeringen Bondevik II. Med et opptak på 720 studenter i 2010 vil det totale antallet politistudenter som uteksamineres øke ytterlige. Budsjettet til Politihøgskolen foreslås økt med 66 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2009.

Økt politibemanning. Regjeringens budsjettforslag gjør det mulig for politidistriktene og særorganene å øke antall politiårsverk med 106 sammenlignet med saldert budsjett 2009. Dermed har Regjeringen lagt til rette for over 1000 årsverk i politiet i 2009 og i 2010. Ny særavtale om arbeidstidsbestemmelser i politiet gir en ressursøkning på anslagsvis 230 årsverk. I tillegg kommer de 460 sivile stillingene og 250 årsverkene det ble gitt rom for i budsjettet i 2009. Det vil også opprettes flere stillinger for å styrke politiets arbeid på utlendingsfeltet..

Særavtale om arbeidstidsbestemmelser i politi- og lensmannsetaten. Ny særavtale om arbeidstidsbestemmelser i politiet trådte i kraft 1. oktober 2009. Avtalen gir den nødvendige fleksibiliteten i utførelsen av sentrale politigjøremål. Om lag 9 000 ansatte har fått utvidet arbeidstiden med én time per uke. Dette representerer en ressursøkning på anslagsvis 230 årsverk. Bevilgningen til politiet foreslås økt med 371,6 millioner kroner som følge av avtalen.

Utlendingsområdet. For å styrke politiets arbeid på utlendingsområdet, blant annet for å håndtere den store asyltilstrømningen, foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til politiet med 150 millioner kroner. Økt kontroll i grenseområdene, lokal og rask registrering av asylsøkere og mer effektiv uttransportering skal bidra til å redusere antall identitetsløse asylsøkere og bekjempe kriminalitet. Etablering av et nasjonalt ID-senter, lokale registreringsenheter og egen transportenhet er noen av de tiltakene som settes i verk.

Målrettet innsats mot narkotikasomsetning. Oslo politidistrikt har i samarbeid medUtlendingsdirektoratet og Politiets utlendingsenhet hatt en målrettet innsats mot den åpenlyse narkotikaomsetningen på Grünerløkka og Grønlande. I forbindelse med dette er også flere pågrepet som har fått sin asylsøknad raskt avgjort for deretter å bli uttransportert.. Regjeringen vil gjennomføre tilsvarende samarbeidsprosjekt i Hordaland, Rogaland og Sør-Trøndelag politidistrikter i 2010.

Organisert/mobil kriminalitet. Vinningskriminalitet begått av mobile kriminelle gjenger har økt i de senere år. Bekjempelsen av kriminalitet begått av disse medfører flere utfordringer for politiet. Det skal etableres en innsatsstyrke som skal bidra til en bedre koordinering mellom politidistriktene og raskere oppklaring av sakene. Kripos, Utrykningspolitiet og Oslo politidistrikt vil være sentrale i dette arbeidet. I tillegg er Hedmark politidistrikt foreslått styrket.

Barn utsatt for overgrep. Arbeidet med å beskytte barn skal ha høy prioritet. Regjeringen ønsker å gi et mer helhetlig og bedre samordnet tilbud til barn som har vært utsatt for overgrep. I perioden 2007-2009 er det opprettet barnehus i Bergen, Hamar, Kristiansand, Trondheim, Tromsø og Oslo. I 2010 foreslår Regjeringen 4,6 millioner kroner til å opprette barnehus i Stavanger. Arbeidet med å forebygge og avdekke seksuelle overgrep mot barn på internett skal videreføres.

Alternativ til vold (ATV). Vold i nære relasjoner er svært alvorlig kriminalitet. Regjeringen ønsker at behandlingstilbudet til voldsutøvere skal videreutvikles og gjøres landsdekkende. Alternativ til vold (ATV) vil i den forbindelse ha en sentral rolle. Tilskuddet foreslås økt med 1,6 millioner kroner slik at det blir et tilbud 14 steder. Dette medfører også en styrking av den faglige og administrative oppfølgingen av ATV-tilbudene.

Seksualisert vold. Voldtektsutvalget foreslo i NOU 2008: 4 ”Fra ord til handling” å etablere en ny landsdekkende spesialenhet i politiet med ansvar for seksualisert vold (SEPOL). Regjeringen startet oppfølgingen av forslaget gjennom å etablere et miljø bestående av fire etterforskere ved Kripos fra 2. halvår 2009. Kripos vil i 2010 bli styrket med ytterligere fire årsverk til dette arbeidet.

Økonomisk kriminalitet. Regjeringen foreslår å styrke Økokrim med åtte årsverk i 2010 for å styrke innsatsen mot økonomisk kriminalitet. Justisdepartementet og Finansdepartementet arbeider også med en handlingsplan mot økonomisk kriminalitet.

Miljø- og kulturminnekriminalitet. Økokrim har en viktig rolle i bekjempelse av miljø- og kulturminnekriminalitet. Regjeringen foreslår derfor å styrke Økokrim med to årsverk til dette arbeidet.

Spesialenheten for politisaker. For å sikre rettferdig behandling av saker som gjelder spørsmål om en ansatt i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten, foreslår Regjeringen å styrke Spesialenheten for politisaker med to årsverk fra høsten 2010. Dette er en oppfølging av Finstadsutvalgets utredning NOU 2009: 12 Et ansvarlig politi.

Politiets sikkerhetstjeneste. Politiets sikkerhetstjeneste ble styrket med 25 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for å øke de bemanningsressursene og gjennomføre enkelte investeringer. Regjeringen foreslår å videreføre styrkingen i 2010 med 22,9 millioner kroner.

DNA-reformen. Fra 01.09.2008 er politiet gitt mulighet til økt bruk av DNA under etterforskningen. DNA er et effektivt redskap for å oppklare flere forbrytelser. Etter at reformen ble innført er antall søkbare personer i registeret økt med 40 prosent, og nær 3000 politifolk er utdannet for å sikre biologiske spor på åsteder. Regjeringen foreslår å sette av totalt om lag 117 millioner kroner til DNA-reformen i 2010. Dette inkluderer en styrking på 12,8 millioner kroner til økt antall DNA-prøver og 1,6 millioner kroner til ombyggingsarbeid ved Universitetet i Tromsø i forbindelse med forberedelsen av et nytt offentlig analyseinstitutt. Sentral finansiering av DNA-analyser vil frigjøre ressurser i det enkelte politidistrikt.

Nødnett. I tillegg til satsingen på politiet, foreslås det i 2010 bevilget 389 millioner kroner til Nødnett for å sluttføre arbeidet med første utbyggingstrinn. Dette vil bidra til en mer effektiv ressursbruk, gi økt trygghet for de ansatte og en styrket politikraft.

Økt soningskapasitet. Regjeringens satsing på økt sonings- og varetektskapasitet i kriminalomsorgen bidrar til mindre reising for politiet. Dette vil frigjøre ressurser i politi- og lensmannsetaten.