Historisk arkiv

Fortsatt lov med skoleturer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Den offentlige grunnskole og videregående opplæring skal være gratis for elevene. Mange skoler har tolket dette som om skoleturer med bidrag fra elevene ikke lenger kan arrangeres.

IllustrasjonsbildeDen offentlige grunnskolen og den videregående opplæringen skal være gratis for elevene. Dette har ført til at mange skoler har tolket dette som om  skoleturer med bidrag fra elevene ikke lenger kan arrangeres. For å unngå at turer blir unødig avlyst understreker kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell nå at frivillig betaling og andre bidrag som kommer alle elevene til gode har vært, og er fremdeles, lovlige. 

I opplæringsloven § 2-15 og § 3-1 er det lovfestet at opplæringen skal være gratis. Begge bestemmelsene har siden opplæringslovens vedtakelse i 1998 vært endret, og retten til gratis opplæring har vært utvidet til å omfatte gratis leirskole på grunnskolen og til å omfatte gratis læremidler og nødvendig digitalt utstyr i videregående opplæring. - Det er bred politisk enighet om retten til gratis grunnopplæring, sier Solhjell. 

Utdanningsdirektoratet sendte i november i fjor et brev til alle fylkeskommuner der det ble presisert at kostnader som gjelder skoleturer, ikke kan pålegges dekket av elever eller deres foresatte.
- Det er likevel ingen ting i veien for å samle inn penger fra elevene så lenge elevene ikke pålegges å betale, men tvert i mot at alle får delta på aktuelle turer uavhengig av betaling. Dugnad, kakelotteri og kronerulling inn til en klassekasse er det fortsatt full anledning til å organisere, sier kunnskapsministeren.

- Skoleturer kan være en verdifull del av opplæringen. Det er derfor viktig at alle får muligheten til å delta, uavhengig av de foresattes økonomiske stilling. Skoleledere, lærere, foreldre og elever har i dag et vidt spillerom til å organisere og ta frivillige initiativ som kan bidra til at skoleturer som medvirker til økt motivasjon og læring fortsatt kan avholdes.

- Jeg håper at ingen skoleturer blir unødig avlyst, men at skoleledere, elever og foresatte fortsatt vil samarbeide om å arrangere turer til beste for alle elever, sier Bård Vegar Solhjell.