Historisk arkiv

Ny voksenopplæringslov fra 2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Den nye voksenopplæringsloven trer i kraft fra 1. januar 2010. Fra samme dato får fylkeskommunene ansvar for fagskolene, og for å oppnevne to av de eksterne styremedlemmene ved de statlige høyskolene.

Fra 1. januar 2010 trer den nye voksenopplæringsloven i kraft. Loven er en oppfølging av Tronutvalgets anbefalinger (NOU 2007:11 Studieforbund – læring for livet).

Hovedpunkter i den nye voksenopplæringsloven er:

  • Et studieforbund skal være en ideell, demokratisk organisasjon som har opplæring som hovedformål
  • Statstilskuddet består av tre deler: Grunntilskudd – Opplæringstilskudd – Tilretteleggingstilskudd
  • Studieforbundenes gratis bruk av offentlig eide undervisningslokaler videreføres 
  • Unntak for samiske studieforbund og politiske partiers studieforbund
  • Alle studieforbund må få ny godkjenning fra Kunnskapsdepartementet
  • Tre års overgangstid – alle studieforbund beholder sin godkjenning i denne perioden.

Forskrift om studieforbund og nettskoler har vært på høring og trer i kraft fra samme dato.

Lenke til voksenopplæringsloven (Lovdata)

Lenke til forskrift om studieforbund og nettskoler (Norsk Lovtidend)

Andre endringer på Kunnskapsdepartementets områder fra 1.1.2010:

  • Som en del av forvaltningsreformen overtar fylkeskommunene drifts- og finansieringsansvaret for fagskolene.
  • Fylkeskommunene overtar ansvaret for å oppnevne to av de eksterne styremedlemmene ved de statlige høyskolene. Sametinget gis tilsvarende rett i forhold til styret for Samisk høgskole.