Historisk arkiv

Ansgar og Lovisenberg akkreditert som høyskole

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kongen har i statsråd i dag gitt Ansgar Teologiske Høgskole og Lovisenberg diakonale høgskole status som høyskole med virkning fra 1. juli 2011.

Ansgar Teologiske Høgskole og Lovisenberg diakonale høgskole søkte om akkreditering som høyskole henholdsvis 11. mai 2010 og 1. juni 2010. Etter en vurdering av sakkyndig komité i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), fattet styret i NOKUT positivt vedtak 16. desember 2010 om at høyskolene tilfredsstiller kravene til å bli akkreditert som høyskole. De to høyskolene får dermed tilsvarende faglige fullmakter til å etablere nye studietilbud som statlige høyskoler.

Fra 1. juli 2011 vil det i Norge være 8 akkrediterte universitet, 9 akkrediterte vitenskapelige høyskoler (hvorav 3 private) og 36 akkrediterte høyskoler (hvorav 7 private). I tillegg finnes det private institusjoner som kun har akkreditering for enkeltstudier. Se full oversikt hos NOKUT