Historisk arkiv

Evaluering av EU-forskningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

En ny evalueringsrapport viser at Norges deltakelse i EUs forskningsprogram er vellykket og gir godt utbytte for norsk forskning. – Å være med i rammeprogrammet er viktig for kvaliteten i norsk forskning og gir oss viktige impulser til innovasjon, velferd og verdiskaping, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

En ny evalueringsrapport viser at Norges deltakelse i EUs forskningsprogram er vellykket og gir godt utbytte for norsk forskning. Rapporten peker på at det likevel er behov for et bedre rammeverk for framtidig norsk deltakelse i programmet.


– Å være med i rammeprogrammet er viktig for kvaliteten i norsk forskning og gir oss viktige impulser til innovasjon, velferd og verdiskaping, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.  

Lenke til rapporten

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har NIFU STEP gjennomført en omfattende evaluering av norsk deltakelse i EUs rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjonsaktiviteter. Evalueringen dekker det 6. rammeprogrammet som gikk fra 2002-2006 og første del av det 7. rammeprogrammet som går fra 2007-2013. Rapporten anslår at nærmere 5000 norske forskere er involvert i forskningsprosjektene.  

Den totale FoU-verdien i prosjektene med norsk deltakelse i det 6. rammeprogrammet var om lag 40 milliarder kroner, altså større enn de samlede norske FoU-utgifter i 2007. Den direkte støtten til norske deltakere er på om lag 2,3 milliarder kroner. Suksessraten for prosjektsøknader med norsk deltakelse er godt over gjennomsnittet både i 6. rammeprogram og i første del av det 7. rammeprogrammet. 

Rapporten viser at:

  • Norske forskere gjør det godt på områder som klima/miljø, mat og energi.
  •  Små og mellomstore bedrifter har godt gjennomslag.
  • Det store flertall av norske aktører beskriver deltakelsen i rammeprogrammet        som vellykket.
  • 60% av deltakerne svarer at prosjektene de har deltatt i har utforsket nye områder av betydning for deres framtidige forsknings- og innovasjonsaktiviteter.

Rapporten gir oss viktige innspill til en diskusjon om hvordan vi best kan få til god norsk deltakelse i EUs rammeprogram for forskning framover. Det er høyt tempo i utviklingen av det europeiske forskningssamarbeidet fra EUs side, og vi må følge opp med klare norske prioriteringer for samarbeidet og effektive virkemidler for god deltakelse. Jeg har spesielt merket meg at mange mener at deltakelse medfører en administrativ byrde. Det er derfor svært viktig å legge best mulig til rette for at forskere og bedrifter kan delta, understreker statsråd Tora Aasland.