Historisk arkiv

Ny komité for kjønnsbalanse i forskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning begynte sitt arbeid i 2004, og har virket i to perioder. En ny komité oppnevnes fra 1. april. Samtidig endres navnet til Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif).

Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning begynte sitt arbeid i 2004, og har virket i to perioder. En ny komité oppnevnes fra 1. april 2010. Samtidig endres navnet til Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif).

- Kif-komiteen har gjort mye for å øke kunnskapen om status for likestilling i forskning, og skape oppmerksomhet om tiltak som virker positivt. Komiteen er en inspirator og samarbeidspartner for institusjonene, og har bidratt til å få likestilling høyere på dagsorden. Departementet ønsker at komiteen skal fortsette dette viktige arbeidet, sier statsråd Tora Aasland.

Komiteen skal støtte opp om og gi anbefalinger om tiltak som kan bidra til integrering av likestillingsarbeidet ved institusjonene i UoH-sektoren og i forskningsinstituttsektoren, og dermed medvirke til økt likestilling mellom kvinner og menn. Komiteen skal også bidra til generell bevisstgjøring om problemstillinger knyttet til den skjeve kjønnsbalansen i akademia og i forskningssystemet.

Komiteen får følgende sammensetning:

Medlemmer:
Professor Gerd Bjørhovde, leder, Universitetet i Tromsø (gjenoppnevning)
Professor Kjell Bratbergsengen, NTNU, Trondheim (gjenoppnevning)
Konserndirektør Ernst Kristiansen, SINTEF, Oslo (gjenoppnevning)
Førsteamanuensis Eva Skærbæk, Høgskolen i Østfold (gjenoppnevning)
Karen O. Golmen, Norsk Studentunion (ny)
Forskningsleder Elisabet Ljunggren, Nordlandsforskning, Bodø (ny)Førsteamanuensis Finn Nortvedt, Høgskolen i Oslo (ny)
Avdelingsdirektør Jesper Simonsen, Norges forskningsråd (ny)

Varamedlemmer:
Ørjan Arntzen, Studentenes Landsforbund (gjenoppnevning)
Spesialrådgiver Signe Bang, Norges forskningsråd (ny)
Direktør Lars Holden, Norsk Regnesentral, Oslo (ny)
Førsteamanuensis Lise Langåker, Høgskolen Stord/Haugesund (ny)

Funksjonstiden varer til 31.12.2013. Studentorganisasjonenes representanter er oppnevnt for ett år.

 Les mer om komiteens arbeid:http://kvinneriforskning.no