Historisk arkiv

Utdanning for bedre velferdstjenester

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

– Vi skal utvikle utdanninger og utfordre tankesett som har vært med oss i mange år. Nye kompetansebehov krever nytt innhold i utdanningen for å sikre gode velferdstjenester for framtida, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

– Vi skal utvikle utdanninger og utfordre tankesett som har vært med oss i mange år. Det er utfordrende, men en jobb det er nødvendig at vi tar. Nye kompetansebehov krever nytt innhold i utdanningen. Dette arbeidet er et av de viktigste bidragene til å sikre gode velferdstjenester for framtida, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.
I dag starter arbeidet med en stortingsmelding om utdanning for velferdstjenestene. Meldingen spenner over et bredt spekter av helse- og sosialfaglige utdanninger og forskningsområder, og vil ha betydning for kunnskapsbasert tjenesteyting innenfor alt fra barnevern til eldreomsorg. Statsråd Tora Aasland sammen med statsråd Audun Lysbakken og statssekretær Gina Lund.

– Vi skal sikre at helse og sosialsektoren har god tilgang på kompetent personell som kan jobbe sammen for å gi brukerne god behandling og oppfølging, sier Tora Aasland.

– Modernisering og tilpassing av utdanningene er et viktig virkemiddel når samhandlingsreformen nå skal gjennomføres, sier statssekretær Ragnhild Mathisen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Meldingen skal omfatte videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning og forskning.

Den skal etter planen legges fram høsten 2011 og er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Arbeidsdepartementet.

Statssekretær Ragnhild Mathisen i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Utdanningsinstitusjonene har en nøkkelrolle når det gjelder å styrke kvaliteten i barnevernet. Det er avgjørende at det utdannes fagpersoner som har kompetanse til å møte de utfordringene som barnevernet står ovenfor – både i dag og i fremtiden.

– Barnevernet og andre velferdstjenester er avhengige av å ha et tett og godt samarbeid med hverandre. For å legge til rette for et godt velferdstilbud, er det viktig at vi får en stortingsmelding som har et helhetlig blikk på tjenestenes kompetansebehov, sier Audun Lysbakken.

 – Dette er en viktig melding. Mange av NAVs ansatte kommer fra høgskolesystemet. Vi er opptatt av at det blir bedre samsvar mellom NAVs viktige samfunnsoppgaver og innholdet i utdanningen, sier statssekretær Gina Lund i Arbeidsdepartementet.


Rektor Jan Grund ved Høgskolen i Akershus, administrerende direktør Sigrun Vågeng i KS og leder Anders Folkestad i Unio var til stede.