Historisk arkiv

Historisk arkiv

Ny evaluering: Norges forskningsråd fungerer godt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har i dag mottatt evalueringen av Norges forskningsråd. Den viser at Forskningsrådet har utviklet seg positivt de siste ti årene. ― Dette er et godt utgangspunkt for å gjøre forskningspolitikken enda mer offensiv, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har i dag mottatt evalueringen av Norges forskningsråd. Det er Technopolis Group som har utført evalueringen. Erik Arnold overrakte rapporten, som viser at Forskningsrådet har utviklet seg positivt de siste ti årene. ― Dette er et godt utgangspunkt for å gjøre forskningspolitikken enda mer offensiv, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Evalueringen viser at Forskningsrådet oppnår gode resultater i det norske forsknings- og innovasjonssystemet og bidrar til økt kvalitet i norsk forskning. Rådet har utviklet viktige endringer i systemet, spesielt ved opprettelsen av Sentre for fremragende forskning og store programmer. Rådet har de siste ti årene vist betydelige forbedringer i kvalitet og effektivitet i saksbehandlingen. I tillegg viser evalueringen at Forskningsrådet har legitimitet i forskningsinstitusjonene og hos brukerne for øvrig og har påvirket institusjonenes egne prioriteringer.

― Med et av de høyeste inntekts- og velferdsnivåene i verden må vi konkurrere på kompetanse for å løse globale utfordringer og for å styrke vår nasjonale konkurranseevne. Da er det avgjørende at Forskningsrådet fungerer som et strategisk organ. Norge valgte en dristig løsning da vi valgte modellen med ett forskningsråd, og vi ser nå at den gir uttelling, sier statsråd Halvorsen.

Den norske modellen med ett råd for all forskning er unik i verdenssammenheng. Ambisjonen bak etableringen av Norges forskningsråd i 1993 var å legge til rette for en mer koordinert forsknings- og innovasjonspolitikk. Rådet ble første gang evaluert 2001. Hovedkonklusjonen i evalueringen som ble lagt fram i dag, er at Forskningsrådet fungerer godt, men at det må balansere sektorbehov og felles strategiske behov.

Evalueringen peker også på enkelte forbedringspunkter:

  • Forskningsrådet må fortsette å styrke kvaliteten på forskningen.
  • Forskningsrådet bør etablere mekanismer for mer risikovillig grunnleggende og anvendt forskning. Det er behov for virkemidler som skaper fornyelse og omstilling.
  • Forskningsrådet bør mer systematisk ta i bruk evalueringer og dristige framtidsstudier bl.a. som del av syklusen for de ulike forskningsprogrammene.
  • Det er fortsatt behov for klarere strategivalg i internasjonaliseringen av norsk forskning.

― Vi bruker over 7 milliarder kroner, eller omlag 30 prosent av investeringene til forskning og utvikling, gjennom Forskningsrådet. Det er helt avgjørende at disse investeringene treffer i forhold til våre nasjonale prioriteringer og har en merverdi for forskningsinstitusjonene, næringslivet og det offentlige. Jeg er glad for at evalueringen viser at Forskningsrådet har en slik merverdi, sier kunnskapsministeren. Hun legger til at evalueringen blir et viktig bidrag til utformingen av forskningspolitikken for de neste årene. Regjeringen arbeider blant annet med en ny forskningsmelding, som skal legges fram våren neste år.

Evalueringen er gjennomført av Technopolis Group på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.