Historisk arkiv

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet etableres på Ås i 2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Norges veterinærhøgskole (NHV) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) slås sammen til én institusjon under navnet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) fra 1. januar 2014. Det har Kongen i statsråd bestemt i dag. Dette er en oppfølging av at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett gikk inn for startbevilgning til nye bygg til det nye universitetet på Ås. Veterinærinstituttet skal også lokaliseres på Ås når nye bygg står ferdige, men skal ikke være en del av sammenslåingen.

- Regjeringen har sørget for en betydelig satsning på miljø- og biovitenskap gjennom opprettelsen av NMBU og startbevilgning til nye bygg. Til sammen vil det komme ca. 7,5 mrd. kroner som skal brukes til å få et utdannings- og forskningsmiljø i verdenstoppen. På områdene mat, helse og miljø er vi allerede veldig gode, men vi skal bli enda bedre, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

NMBU skal være et universitet med særlig vekt på bioproduksjon og matvitenskap, inkludert akvakultur. Universitetet skal styrke strategisk forskning på produksjonsdyr og sørge for sikkerhet og trygghet i hele matkjeden fra produsent til forbruker. Sammenslåingen styrker mulighetene for mer forebyggende innsats innen dyrehelse. Det forutsettes at det blir et tett samarbeid med Universitetet i Oslo blant annet på det biomedisinske feltet.

NMBU vil få en klar profil og egenart. Strategisk legges det vekt på forskning som kan møte de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordring, fornybare energikilder, matproduksjon ”fra jord og fjord til bord” og areal- og ressursforvaltning. NMBUs sterke fagmiljøer innenfor naturvitenskap, samfunnsvitenskap og økonomi gir alle forutsetninger for å lykkes med å nå målene innen både utdanning og forskning. 

NMBU vil ta et spesielt ansvar for utdanning av kandidater i miljø- og biovitenskapene, veterinærmedisin og nye tverrfaglige utdanningstilbud som gir samfunnet nye muligheter til å skape en bærekraftig utvikling til beste for nåværende og kommende generasjoner.

Professor Mari Sundli Tveit er ansatt som NMBUs første rektor.

-Mari Sundli Tveit har en stor og betydningsfull oppgave foran seg, men jeg kjenner henne som en dame som vil gyve løs på oppgavene med høy kompetanse og stort engasjement, sier Halvorsen.

NMBU skal jobbe for innovasjon og verdiskaping, kunnskapsformidling og deltakelse i den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling på områdene hvor NMBU er ledende.

 Arbeidet med forberedelsene av sammenslåingen av NVH og UMB har vært ledet av et fellesstyret under ledelse av Siri B. Hatlen. Fellesstyret, NVH og UMB har alle anbefalt at sammenslåingen til NMBU skjer fra 1. januar 2014.

- I arbeidet med opprettelsen av NMBU har alle dratt lasset i samme retning, og jeg er full av forventninger til resultatene vi vil se i tiden som kommer, sier Kristin Halvorsen.