Historisk arkiv

Et prioritert fag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har satt i gang en rekke tiltak for å formidle at realfagene åpner en verden av muligheter. Her er en liten oversikt over noen av kompetanseutviklingsprosjektene:

Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere
I strategien Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere er matematikk et prioritert fag og et av fagene som har størst søkning. Videreutdanningen legger vekt på både solid faglig og undervisningsrelevant kompetanse i matematikk og matematikkdidaktikk.

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen skal ha som hovedoppgave å lede og å koordinere utvikling av nye og bedre arbeidsmåter og læringsstrategier i matematikkopplæringen i barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og lærerutdanning i Norge. Senteret har høy aktivitet og stort nedlag i skolen. 

Matematikktrening med ENT3R
ENT3R er et studentdrevet motivasjonsprogram hvor studenter fra realfaglige studier er mentorer som har ansvar for matematikktrening og fungerer som rollemodeller for elever fra 10. klasse på ungdomstrinnet og 1. klasse på videregående nivå. Tilbudet er gratis for elevene og tilbys nasjonalt. Arbeidslivet deltar på elevkvelder i ENT3R og bidrar med blant annet: bedriftspresentasjoner, case-/oppgaveløsning og praktiske øvelser.  

Alfa rollemodellbyrå
ALFA er et rollemodellbyrå med engasjerte og dedikerte realister og teknologer i stallensom representerer et mangfold av personligheter, kunnskap og erfaringer innenfor realfaglige og teknologiske yrker og studier. Målet er å besøke og inspirere elever ved ungdomsskoler og videregående skoler i hele landet. Se lenke  

Etterutdanning av lærere i matematikk gjennom Ny GIV
Overgangsprosjektet i Ny GIV har en betydlig satsingen på kompetanseutvikling blant annet i regning gjennom Matematikksenteret.  

Vitensentrene
Et vitensenter er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter for teknologi, naturvitenskap og matematikk hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere. Det er åtte regionale vitensentre som får støtte til drift og utvikling.  

Lektor 2-ordningen
Målet med Lektor 2-ordningen er å styrke de faglige aspektene ved opplæringen, samt øke elevenes motivasjon for realfagene. Det satses på at yrkesaktive med realfagkompetanse underviser på deltid i grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring. Undervisningen skal dekke kompetansemål i realfag der skolen har særskilte behov for praktisk tilnærming eller for motivasjon.

Regnesatsing på ungdomstrinnet
Regnesatsing på ungdomstrinnet, varslet i Meld. St. 22 (2010-2011) vil tilbys alle skoler og bestå av utvikling av nasjonalt veiledningsmateriell og etterutdanningstilbud for lærere.

Virtuell skole i matematikk
KD arbeider med utvikling av en virtuell skole i faget matematikk, ikke minst for de faglig sterke elevene. IKT-senteret vil sette i gang en pilot skoleåret 2012/2013.

Avskriving av studielån for realfagslærere
KD har innført en avskrivingsordning for realfagslærere som har høyere grads utdanning i blant annet matematikk. Effekten av denne ordningen vil trolig komme gradvis