Historisk arkiv

Kompetanse for kvalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Strategi for etter- og videreutdanning 2012–2015

Strategien <cite>Kompetanse for kvalitet</cite> er en varig satsing på videreutdanning for lærere. Målet er å styrke den faglige og pedagogiske kompetansen hos lærere i grunnskolen og videregående opplæring. Satsingen skal gi deltakerne videreutdanning i et omfang på inntil 60 studiepoeng i det enkelte fag eller område. Videreutdanningen skal i første rekke målrettes mot fagområder og emner det på landsbasis særlig er behov for å styrke. Det nye strategidokumentet for perioden 2012-2015 er utarbeidet i samarbeid mellom KS, arbeidstakerorganisasjonene, Universitets- og høgskolerådet og Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsdepartementet, KS og arbeidstakerorganisasjonene er enige om en ny avtale for fordeling av kostnadene til vikarmidler, der staten fra august 2012 vil dekke 50 prosent, mens kommunenes og lærernes andel blir 25 prosent. Staten finansierer kostnadene ved studieplassene, mens skoleeier dekker kostnader til læremidler, reiser mv. Målet med den nye avtalen er å få flere kommuner til å delta, og det anslås at antallet deltakere hvert år kan økes fra om lag 1500 til 1700 som følge av endringene.

Strategidokumentet har tre delmål for den kommende perioden:

  1. Satsingen på videreutdanning har som mål å bedre elevenes resultater i prioriterte fag ved å øke antall lærere som har faglig og fagdidaktisk kompetanse opp til 60 studiepoeng. Gjeldende kompetanseforskrift er et viktig grunnlag for videreutdanningen.
  2. Satsingen på etterutdanning har som mål å øke lærernes kompetanse gjennom etterutdanning på prioriterte fag og områder.
  3. Satsingen på rektorutdanningen har som mål å styrke skolelederes kompetanse gjennom det nasjonale rektorprogrammet.

Følgende fag skal omfattes av videreutdanningstilbudene:

  • Norsk/samisk, matematikk og engelsk
  • Leseopplæring og rådgivning
  • Yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Mat og helse, kroppsøving, musikk og kunst/håndverk
  • Andrespråkspedagogikk

 

(Faksimile)